لایحه وظایف دریور

 

بست رتبه 7 دریور ریاست عمومی عودت مربوط این وزارت به مدت 7 یوم کاری در معرض پروسه رقابت آزاد به سیستم جدید رتب ومعاش اعتبار از تاریخ صدور مکتوب هذا به اعلان گذاشته میشود متقاضیان واجد شرایط از تاریخ نشر اعلان میتواند فورم درخواسی کاندیدان ولایحه وظایف بست متذکره را از سایت وزارت www.morr.gov.af اخذ وبعداز خانه پری دقیق قبل از تاریخ 3/9/1397 دوباره به مدیریت عمومی استخدام مرکز آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان واقع سه راهی برشنا کوت عقب فابریکه جنگلک مربوط ناحیه 7 طور مکمل با ذکر آدرس ونمبر تماس اعاده نمایند .بعد از تاریخ ختم اعلان فورمه ها پذیرفته نمیشود وفوم جدید نیز توزیع نمیگردد.

عنوان وظیفه                   : دریور

وزارت و یا اداره              : امور مهاجرین وعودت کننده گان

موقعیت                          : کابل

بخش                              : ریاست عمومی عودت

بست                              : (7)

گزارشدهی به                   : مدیر اجراییه

گزارشگیری از                 :  ندارد

کود                                : (29-90-17-004)

..........................................................................................

هدف وظیفه: آشنائی با قوانین و مقررات ترافیکی و حصول اطمینان از فعال بودن واسطه مربوط.

..........................................................................................

شرح وظایف:

  1. حصول اطمینان از فعال بودن سیستم برق ، آب للیتر ، سیستم برک ، گیچ روغنیات و هوای تایر ها بمنظور کارکرد بهتر و حفاظت وسایط.
  2. پاک و حفظ نگهداشتن واسطه مربوطه.
  3. سنجش و محاسبه کتابچه گردش سیر و گردش واسطه مربوطه جهت شفافیت و حسابدهی.
  4. انتقال به موقع کارکنان وزارت مطابق لایحه و هدایت آمر مربوطه بمنظور اجرای امور رسمی.
  5. مطلع ساختن آمر مستقیم از عارضه ، تبدیلی مبلایل و فعالیت واسطه نقلیه عندالموقع جهت رفع عوارض و ضروریات.
  6. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ، مطابق قوانین و اهداف اداره سپرده میشود جهت تسریع اجراأت.

............................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست ، در ماده (7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ، ذکر گردیده است.

.1 درجه تحصیل حد اقل:

  • سواد ابتدائی ( قابلیت تحریر و تقریر) را داشته باشد به فارغان لیسه ارجیحت داده میشود.

.2تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه)

  •  تجربه کاری در رشته مذکور.

.3مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره)

  •  توانایی کامیاب شدن از امتحان فزیکی وتکمیلی مؤفق مراحل معاینات صحی