لایحه وظایف رئیس تکنالوژی معلوماتی

ارائه اسناد تحصیلی و سوابق کاری 

ماده دوازدهم :

1-     متقاضیانی که سابقه کاری د ادارات دولتی دارند ، مکلف به ارائه جدیدترین خلص سوانح معتبر از ریاست منابع بشری مرکزی اداره مربوط می باشند .

2-     متقاضی استخدام که سابقه کاری منحیث کار کن قرار دادی در ادارت دولتی ، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه ، دو جانبه و سازمانهای غیر انتقاعی بین المللی ) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری یا کاپی قرار داد کاری می باشند .

3-     هر گاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد ، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کار مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوط محول نموده و پروسه بعدی استخدام را الی اخذ معلومات لازم به تقویق اندازد .

4-     در صورتیکه اسناد ارائه شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد ، مسولیت آن به دوش ارائه کننده می باشد .

5-     ریاست های منابع بشری وزارت خانه ها و ادارت مربوط برای تایید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط به سال های 1371 الی 1381 هجری شمسی از موسسه اعطا کننده سند تحصیلی و یا آموزشی به تائید مجدد وزارت های تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد ، مطالبه و به رویت آن اجراآت خود را تنظیم نماید .

6-     اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده ، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تائید شده باشد .

7-     اسناد تحصیلی موقت فارغان خارج از کشور که از طرف وزارت تحصیلات عالی تآیید شده باشد مدار اعتبار بوده و مسولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سه ماه بعد از ختم معیاد مندرج سند مصدقه وزارت تحصیلات عالی ، به عهده شخص ارائه کننده بوده و ریاست منابع بشری / وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید .

8-     در صورت که شخص استخدام شده طی معیاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نهائی را ارائه نماید ، این مدت برای یک دوره سه ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در غیر آن فسخ قرار داد می گردد . در صورت عدم ارائه اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده معاش ایام کار کرده گی نمی باشد .

 

شمارۀاعلان وظیفه:

 

عنوان وظیفه:

رئیس  تکنالوژی معلوماتی

تعداد بست:

1

بست:

2

 

وزارت/اداره:

بخش مربوطه:

 

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

معینیت مالی و اداری

تاریخ اعلان:

26 سرطان

تاریخ ختم اعلان:

1/5/1396

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان:

در سال 1371 خورشیدی مطابق 1992 میلادی ، در بخش ساختار تشکیلاتی دولت اسلامی افغانستان ایجاد و عملاً به فعاليت آغاز نمود که دست آورد های چشمگیر در عرصه های مختلف امور مربوط  به ویژه درراستاي عودت داوطلبانه مهاجرين راداشته است. اين وزارت بمنظورنايـــل آمـــدن وبرآورده شدن هرچه بهتراهــداف استراتيژيك وتطبيق پلان هاي ازقبل پيش بينی شده كــوتاه مدت ، مــيان مدت وطويـــل المدت خـــود  درراستاي رســيدگي به تمامي موارد مربوط به عودت كننده گان وبيجاشده گـــان داخلي به حيث يك اداره مستقل درمركز وواحدهاي دومي در34 ولايت كشور به سطح ریاست ها،آمریت ها وهمچنان نمایندگی های خارجی ،درشهرهای پشاور،اسلام آباد وکویته پاكستان ودرشهرهاي زاهدان ، مشهد وتهران كشور ايران ،آسترالیا ، یونان ، اندونیزیا ومسکو دارد ، این وزارت بر بنیاد اهداف استراتیژیک خود سعی میورزد تا به افغانهای عودت کننده و بیجا شده داخلی در کشورزمینه اسکان و استقرار مجدد ابتدایی توام با حمایت های حقوقی ، فرصت های کاریابی و اشتغال زایی  و آموزشهای حرفوی ، تخنیکی را در محلات اصلی زیست شان فراهم نماید وهمچنان تامین زمینه بازگشت داوطلبانه و تدریجی پناه جویان ، مهاجرین و بیجا شده گان داخلی ، تحقق شرایط مطمین معیشتی و حقوقی جهت استقرار مجدد آنها به مساعی مشترک ارگان های ذیربط دولتی و نهاد های بین المللی می نماید . در همین راستا وزارت برای تطبیق برنامه ها و پلان های خویش در سطح ولایات، در نظر دارد که هماهنگی و همکاری ها را تقویت نماید. زیرا، جز در چند مورد محدود تمامی شهرک های مهاجرین و بیشترین حجم کار در ارتباط به عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی در ولایات متمرکز بوده و رویکرد حکومت وحدت ملی هم تحکیم حاکمیت در سطح ولایات می باشد. بنا ایجاب می نماید که رهبری دیپارتمنت امور هماهنگی ولایات تقویت گردد.

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

هدف وظیفه :

مدیریت ، نظارت، کنترول و فراهم آوری تسهیلات جهت ارائه امور خدمات تکنالوجی معلوماتی به بخش مرکزی وزارت و واحد های ولایاتی.

مسئولیت های وظیفوی :

1.      تهیه و ترتیب پلان های  کاری ماهوار ، ربعوار وسالانه ریاست در مطابقت به پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.

2.      نظارت ، کنترول  و مدیریت از فعالیتهای تخنیکی مرتبط به تکنالوژی معلوماتی (سخت افزار،نرم افزار) بخش مرکزی وزارت و واحد های دومی، جهت حفظ سیستم محافظتی شبکه (Network Security) و تنظیم بهتر امور مربوط به خدمات تکنالوجی معلوماتی.

3.      تامین ارتباط وهماهنگی بین کارکنان اداره مرکزی و ولایات به صورت صوتی ، ویدیوی غرض تامین ارتباطات با مقام وزارت و ادارات ذیربط.

4.       حصول اطمینان از انتقال تجارب و اطلاعات در رابطه به انکشاف و رشد سیستم تکنالوجی معلوماتی در بخش مرکزی  وزارت با استفاده از منابع ملی و بین المللی.

5.      مدیریت از طرح و تطبیق استراتیژی و پالیسی های مناسب برای بهبود وضع سیستم تکنالوژی معلوماتی و نظارت از پروسه دیزاین وانکشاف دیتابیس ها و وبسایت با در نظر داشت پالیسی های موجود.

6.      تامین ارتباط جهت جلب کمک ها و همکاری  موسسات دولتی و بین المللی در راستای ایجاد و تطبیق معیارات مدرن و ستندرد تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی بالای تمام واحد های اداره.

7.      نظارت بر پروسه نصب سرورها، سوچها، تلیفون داخلی یا (PBX) و دیجیتال و کمره های امنیتی به منظور استفاده رسمی کارکنان اداره از وسایل متذکره

8.      حصول اطمینان از کنترول، ایجاد و نصب سیستم های امنیتی از قبیل فایروال ها و انتی ویروس ها به کمپیوتر ها و سرور ها غرض جلوگیری از تأخیر در فعالیت سیستم تکنالوژی معلوماتی.

9.      ارایه گزارش هفته وار، ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست  تکنالوجی معلوماتی .

10.  تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست تکنالوجی معلوماتی.

11.  مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.

12.  ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی و پالیسی مدیریت کارکردهای برنامه سی بی آر در هماهنگی با ریاست منابع بشری و کمیسیون اصلاحات اداری.

13.  درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.

14.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 نتایج متوقعه:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

گزارش دهی :

رئیس تکنالوژی معلوماتی به معین مالی و اداری گزارش میدهد.

تحصیلات و تجارب  :

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7) و(34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

  1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: کمپیوتر ساینس ، تکنالوژی معلوماتی، انجنیری کمپیوتر و انفارمتیک و به درجه تحصیلی بالاتردر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
  2. حد اقل سه سال تجربه کاری در بخش تکنالوژی معلوماتی.
  3. تسلط  به  یکی از زبان های رسمی کشور (دری و پشتو) و زبان انگلیسی .
  4. مهارت در پروگرامهای هاردویر و سافت ویر کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

جهت اخذ فورمه در خواستی برنامه CBR به اینجا کلک نماید .

               ایمیل آدرس ریاست منابع بشری Morr.recruitment@gmail.com