لایحه وظایف رئیس امور مهاجرین ولایت ( جوزجان )

ارائه اسناد تحصیلی و سوابق کاری 

ماده دوازدهم :

1-     متقاضیانی که سابقه کاری د ادارات دولتی دارند ، مکلف به ارائه جدیدترین خلص سوانح معتبر از ریاست منابع بشری مرکزی اداره مربوط می باشند .

2-     متقاضی استخدام که سابقه کاری منحیث کار کن قرار دادی در ادارت دولتی ، موسسات و سازمان های بین المللی (چند جانبه ، دو جانبه و سازمانهای غیر انتقاعی بین المللی ) و موسسات غیر دولتی داخلی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی دارند مکلف به ارائه تصدیق دوره کاری یا کاپی قرار داد کاری می باشند .

3-     هر گاه کمیته استخدام در مورد اسناد تحصیلی و تجربه کاری متقاضی شک داشته باشد ، می تواند اسناد تحصیلی و یا تجربه کار مذکور را طبق سند تقنینی مربوط غرض ارزیابی به مراجع مربوط محول نموده و پروسه بعدی استخدام را الی اخذ معلومات لازم به تقویق اندازد .

4-     در صورتیکه اسناد ارائه شده خلاف واقعیت و یا جعلی باشد ، مسولیت آن به دوش ارائه کننده می باشد .

5-     ریاست های منابع بشری وزارت خانه ها و ادارت مربوط برای تایید اسناد تعلیمی و تحصیلی مربوط به سال های 1371 الی 1381 هجری شمسی از موسسه اعطا کننده سند تحصیلی و یا آموزشی به تائید مجدد وزارت های تحصیلات عالی و معارف رسیده باشد ، مطالبه و به رویت آن اجراآت خود را تنظیم نماید .

6-     اسناد تحصیلی متقاضیان که در خارج از کشور تحصیل نموده ، باید از طرف وزارت تحصیلات عالی افغانستان ارزیابی و تائید شده باشد .

7-     اسناد تحصیلی موقت فارغان خارج از کشور که از طرف وزارت تحصیلات عالی تآیید شده باشد مدار اعتبار بوده و مسولیت تکمیل اسناد متذکره حد اکثر الی سه ماه بعد از ختم معیاد مندرج سند مصدقه وزارت تحصیلات عالی ، به عهده شخص ارائه کننده بوده و ریاست منابع بشری / وزارت باید از تکمیل آن اطمینان حاصل نماید .

8-     در صورت که شخص استخدام شده طی معیاد متذکره نتواند اسناد تائید شده نهائی را ارائه نماید ، این مدت برای یک دوره سه ماه دیگر از طرف مقام اداره قابل تمدید بوده در غیر آن فسخ قرار داد می گردد . در صورت عدم ارائه اسناد تحصیلی برای شخص استخدام شده معاش ایام کار کرده گی نمی باشد .

 

شمارۀاعلان وظیفه:

 

عنوان وظیفه:

رئیس امور مهاجرین ولایت ( جوزجان )

بست:

2

تعداد بست:

1

 

وزارت/اداره:

 

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان:

تاریخ اعلان:

26 سرطان

تاریخ ختم اعلان:

1/5/1396

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان:

در سال 1371 خورشیدی مطابق 1992 میلادی ، در بخش ساختار تشکیلاتی دولت اسلامی افغانستان ایجاد و عملاً به فعاليت آغاز نمود که دست آورد های چشمگیر در عرصه های مختلف امور مربوط  به ویژه درراستاي عودت داوطلبانه مهاجرين راداشته است. اين وزارت بمنظورنايـــل آمـــدن وبرآورده شدن هرچه بهتراهــداف استراتيژيك وتطبيق پلان هاي ازقبل پيش بينی شده كــوتاه مدت ، مــيان مدت وطويـــل المدت خـــود  درراستاي رســيدگي به تمامي موارد مربوط به عودت كننده گان وبيجاشده گـــان داخلي به حيث يك اداره مستقل درمركز وواحدهاي دومي در34 ولايت كشور به سطح ریاست ها،آمریت ها وهمچنان نمایندگی های خارجی ،درشهرهای پشاور،اسلام آباد وکویته پاكستان ودرشهرهاي زاهدان ، مشهد وتهران كشور ايران وآسترلیا دارد ، این وزارت بر بنیاد اهداف استراتیژیک خود سعی میورزد تا به افغانهای عودت کننده و بیجا شده داخلی در کشورزمینه اسکان و استقرار مجدد ابتدایی توام با حمایت های حقوقی ، فرصت های کاریابی و اشتغال زایی  و آموزشهای حرفوی ، تخنیکی را در محلات اصلی زیست شان فراهم نماید وهمچنان تامین زمینه بازگشت داوطلبانه و تدریجی پناه جویان ، مهاجرین و بیجا شده گان داخلی ، تحقق شرایط مطمین معیشتی و حقوقی جهت استقرار مجدد آنها به مساعی مشترک ارگان های ذیربط دولتی و نهاد های بین المللی می نماید .

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از اجراات و فعالیت های کاری جهت تطبیق اهداف استراتیژی ملی سکتور امور مهاجرین و همچنان فراهم آوری تسهیلات برای عودت کننده گان و بیجاشده گان.

مسئولیتهای وظیفوی:

1.      طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛

2.      حصول اطمینان از تطبیق قوانین، پالیسی ها، پلان ستراتیژیک و پلانهای عملیاتی وزارت جهت عرضه خدمات موثر به عودت کننده گان و بیجاشده گان درسطح ولایت.

3.      اتخاذ تدابیر جهت رسیدگی به معضلات ، پرابلم ها، و حمایت حقوقی عودت کننده گان و بیجاشده گان در ولایت مربوطه.

4.      مدیریت و نظارت از چگونگی تحقق دساتیر و فیصله های مقامات رهبری دولت و وزارت امور مهاجرین در ولایت به منظور عرضه خدمات بهتر.

5.      اتخاذ تدابیر جهت استقرار مجدد عودت کننده گان و بیجاشده گان در تفاهم با ارگان ذیربط درمحلات اصلی شان.

6.      جلب همکاری و مساعدت های مراجع ذیربط داخلی و خارجی به ارتباط عرصه های مختلف عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی در محلات مختلف در ولایت مربوطه.

7.      نظارت و کنترول از چگونگی اجراات امور مالی و اداری در پرتو مشی جاری دولت و استراتیژی وزارت.

8.      تامین ارتباط و هماهنگی بین ادارات دولتی و غیر دولتی، جهت تنظیم و پیشبرد امور در سطح ولایت.

9.      مدیریت از جمع آوری، مطالعه، تحلیل وتجزیه مینوت های مجالس کمیته های همآهنگی وارائه فیدبک به آنها درهماهنگی و تشریک مساعی با ریاست های مرکزی وزارت.

10.  حصول اطمینان از تکثیروارسال رهنمود ها، پالیسی ها، پلان، استراتیژی ها وهدایات مقام وزارت غرض تطبیق به شعبات تحت اثر ریاست امومهاجرین ولایت مربوطه .

11.  تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست امور مهاجرین ولایت.

12.  ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت تا رهبری وزارت از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست امور مهاجرین ولایت.

13.  حصول اطمینان از مدیریت سالم ، استخدام ، تشویق ، ترغیب ، آموزش و انکشاف کارکنان جهت اجرای بهتر مطابق معیار های تعین شده.

14.  ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات ملکی و پالیسی مدیریت کارکردهای برنامه سی بی آر در هماهنگی با ریاست منابع بشری و کمیسیون اصلاحات اداری.

15.  درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.

16.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

گزارش دهی:      

رئیس امورمهاجـــرین به مقام وزارت گزارش میدهد.

تحصیلات و تجارب:

  1. حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7)و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
  2. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های: اداره عامه، اقتصاد، پالیسی اداره عامه، حقوق ، شرعیات، علوم اجتماعی، انجنیری ، ژورنالیزم ، ادبیات  و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
  3. حداقل سه سال تجربه کاری مرتبط .
  4. بلدیت کامل به زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
  5. مهارتهای کامپیوترMS آفیس، و انترنت.

 جهت اخذ فورمه در خواستی برنامه CBR به اینجا کلک نماید .

.        ایمیل آدرس ریاست منابع بشری Morr.recruitment@gmail.com