اسناد مورد نیاز برای جذب متقاضیان کار از طریق رقابت آزاد

اسناد مورد نیاز برای جذب متقاضیان کار از طریق رقابت آزاد

1-      خانه پوری فورم معیاری در خواستی (009).

2-      کاپی تذکره و یک قطعه عکس .

3-      ارایه سند تحصیلی با تائیدی اخرین مرجع تصدیق کننده .

4-      در صورت داشتن سابقه کاری منحیث کارکن قرار دادی در ادارت دولتی تجربه کاری به تائیدی وزارت معه قرار داد و فورم مالیه آن .

5-      در صورت کار با دولت به شکل رسمی کاپی خلص سوانح بروز شده .

6-      در صورت کار با موسسات غیر دولتی و خصوصی کاپی تصدیقنامه های کاری قرار داد کار ، فورم مالیه دهی و تائیدی از ثبت و راجستر اداره مربوط .

7-      در صورت داشتن سند تحصیلی خارج از کشور مکتبوب ( تائیدی بریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی ). 

       فورمه در خواستی برای استخدام کارکنان خدمات ملکی