لایحه وظایف کارکن خدماتی

عنوان وظیفه :  کارکن خدماتی

وزارت/اداره:   امور مهاجرین و عودت کننده گان

موقعیت: کابل

بخش: ریاست پالیسی و پلان

بست: (8)

تعداد بست: (3)

گزارشدهی به: مدیر اجراییه

گزارشگیری از: ندارد

کود:29-90-04-005الی 29-90-04-007

............................................................................................................................................

هدف وظیفه: پاکی، صفای و انتقال اسناد و مکاتیب در داخل اداره مربوطه.

............................................................................................................................................

 

مسؤلیت های وظیفوی:

1.    پاکی وصفائی شعبات، دفاتر، اسباب ولوازم حالات اضطراری ازقبیل  میز، چوکی ، موبل و فر نیچرغرض ایجاد محیط کاری پاک وسالم به کارمندان اداره مربوطه.

2.     اجرای اوامر مسولین و مامورین دفاتر مربوطه به منظور انتقال  مکاتیب رسمي به شعبات ومراجع ذیربط.

3.    همکاری در مراقبت از تمام وسایل و تجهیزات اداری دفاتر مربوطه.

4.    جلوگیری از بی نظمی و عبور و مرور اشخاص غیر مسول به دفاتر مربوطه.

5.    اجرای کارهای متفرقه که ازطرف آمر و مامورین بخش مربوطه که دربعضی اوقات هدایت داده میشود.

6.   اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه که به وی ازطرف مقامات درمطابقت با قانون سپرده شده.

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1 درجه تحصیل     

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)                                                                                                                        

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       آشنایی در مورد چگونگی مراقبت و استفاده از وسایل و ابزار صفاکاری

o       داشتن توانائی فزیکی در جهت اجرای امور محوله