لایحه وظایف کارکن خدماتی

عنوان وظیفه :  کارکن خدماتی

وزارت و یا اداره: امورمهاجرین وعودت کننده گان

موقعیت: کابل

بخش: ریاست تحقیق ومعلومات مهاجرین

بست: (8)

تعداد بست: (1)

گزارشدهی به: مدیر اجراییه

گزارشگیری از: ندارد

کود:29-90-09-005

..............................................................

هدف وظیفه: پاکی، صفای و انتقال اسناد و مکاتیب در داخل اداره مربوطه.

..............................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

1.      پاکی وصفائی شعبات، دفاتر، اسباب ولوازم حالات اضطراری ازقبیل  میز، چوکی ، موبل و فر نیچرغرض ایجاد محیط کاری پاک  .

2.وسالم به کارمندان اداره مربوطه.

3.       اجرای اوامر مسول و مامورین دفاتر مربوطه به منظور انتقال  مکاتیب رسمي به شعبات ومراجع ذیربط.

4.      همکاری در مراقبت از تمام وسایل و تجهیزات اداری دفاتر مربوطه.

5.      جلوگیری از بی نظمی و عبور و مرور اشخاص غیر مسول به دفاتر مربوطه.

6.      اجرای کارهای متفرقه که ازطرف آمر و مامورین بخش مربوطه که دربعضی اوقات هدایت داده میشود.

7.      اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه که به وی ازطرف مقامات درمطابقت با قانون سپرده شده.

........................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1 درجه تحصیل

o     

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o    آشنایی در مورد چگونگی مراقبت و استفاده از وسایل و ابزار صفاکاری

o    داشتن توانائی فزیکی در جهت اجرای امور محوله