لایحه وظایف دریور

عنوان وظیفه : دریور

وزارت و یا اداره: امورمهاجرین وعودت کننده گا ن

موقعیت: کابل

بخش: ریاست مالی وحسابی

بست:  ( 7 )

گزارشدهی به : مدیراجرائیه

گزارشگیری از: ندارد

کود: 29-90-15-003

....................................................................

هدف وظیفه: پیشبرد امور حمل و نقل کارکنان اداره مربوطه در اوقات معینه.

...................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

1.      حصول اطمینان کامل از فعال بودن وسایط نقلیه مطابق به سجل که به وی محول میگردد.

2.      استفاده درست و مسئولانه از وسایط نقلیه مربوطه جهت حفظ، نگهداری و جلوگیری و از فرسایش و استهلاک قبل از وقت آن.

3.      پیروی از همه قوانین ترافیکی در جریان رانندگی به منظور جلوگیری از حادثه ترافیکی.

4.      توقف و پارک نمودن وسایط بعد از ختم وظایف رسمی در محل معین جهت جلوگیری از بی نظمی در صحن اداره مربوطه.

5.       تحویل و اعاده پرزه جات داغمه وسایط که تجدید میگردد غرض طی مراحل و اجراأت بعدی آن.

6.      حفظ اسناد مربوطه مانند جواز سیر، لایسنس و کتابچه گردش جهت تنظیم بهتر امور دریوری شان.

7.       ارایه گزارش نیازمندیهای وسایط. مانند روغنیات، پرزه جات و غیره به مدیریت ترانسپورت غرض اکمال و فعال بودن وسایط.

8.         اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  سپرده میشود.   

.............................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

o       داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی وحرفوی.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o        

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       آشنایی در مورد چگونگی مراقبت و استفاده از وسایط

o       توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه