لایحه وظایف برقی

عنوان وظیفه : برقی

وزارت و یا اداره: امورمهاجرین وعودت کننده گا ن

موقعیت: کابل

بخش: ریاست اداری 

بست:  ( 7 )

گزارشدهی به: مدیرحفظ ومراقبت

گزارشگیری از: ندارد

کود: 29-90-11-045

.............................................................

هدف وظیفه: کنترول سیستم شبکه برق اعم از برق آبی و جنراتور و فعال نگهداشتن آن.

............................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

1.      چک و ارزیابی شبکه های برق رسانی به منظور فعال نگهداشتن جریان برق درتعمیر اداره مربوطه.

2.      تثبیت ساحات تخریب شده  شبکه برق به منظور تشخیص  برآورد نیازمندیها و ترمیم مجدد آن.

3.      تسلیمی وسایل مواد تهیه شده به منظور ترمیم و استفاده معقول از آن در پیشبرد اجراأت کاری.

4.      پیشبرد امور ترمیمات و احیای مجدد شبکه برق و تاسیسات برقی جهت فعال نگهداشتن آن در دفاتر اداره مربوطه.

5.      حفاظت و نگهداری وسایل و تجهیزات امور مربوطه به منظور نگهداری و جلوگیری از فرسایش واستهلاک قبل از وقت آن.

6.      اشتراک و ارئه نظریات در رابطه به فرمایشات و لوازم برق با هیئات خریداری غرض تهیه لوازم برق با کیفیت.

7.      اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  سپرده میشود.

....................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

o       داشتن سند فراغت از مراکز آموزش فنی وحرفوی.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o        

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       آشنایی در مورد چگونگی مراقبت و استفاده از وسایل و ابزار

o       توانائی انجام وظایف مطابق فن یا حرفه