لایحه وظایف عضو مسلکی تامین ارتباط خارجی

عنوان وظیفه :عضو مسلکی تامین ارتباط خارجی 

وزارت و یا اداره: امورمهاجرین وعودت کننده گان

موقعیت:کابل

بخش: ریاست اطلاعات وارتباط عامه

بست: (5)

گزارشدهی به:مدیرعمومی تامین ارتباط خارجی  

گزارشگیری از:  ندارد

کود: 29-90-12-025

......................................................................

هدف وظیفه: تامین ارتباط خارجی. با وزارت ها و ادارات دولتی،مؤسسات خارجی (دونران) ورسانه های جمعی.

......................................................................

 

مسؤلیت های وظیفوی:

1.      ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت نیل به اهداف تعین شده وزارت.

2.      تامین ارتباط با وزارت ها و ادارات دولتی،مؤسسات خارجی (دونران) ورسانه های جمعی سکتور خصوصی جهت آگاهی عامه.

3.      همکاری درایجاد هماهنگی و ارتباطات با ارگان های ملی و بین المللی جهت کسب اطمینان از همکاری در مورد مساعدت های خارجی و اولویت دادن آنها بر حسب ضرورت وفوریت آن.

4.      کسب اطمینان از اجراات به موقع و اسرع وقت در مورد اشتراک دیپلومات های خارجی در مجالس و کنفرانس های که از طرف وزارت  دایر میگردد

5.      ایجاد شبکه مناسب با ارگان های بین المللی به منظورعضویت مناسب وزارت

6.      ایجاد ارتباطات با سفارت خانه جهت اجراات به موقع درمورد درخواستی های سفر کارکنان وزارت

7.      اجرای همکاری با دیپارتمنت های داخلی وزارت  جهت حمایت مؤثر در عرصه ایجاد ارتباطات خوب با مراجعین و ارگان های خارجی.

8.      اجرای سایر امور مرتبط به وظیفه که به وی ازطرف مقامات درمطابقت با قانون سپرده شده.

....................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

o       حداقل فوق بکلوریااداره عامه و به (لسانس ژونالیزم) ترجیح  داده میشود.

2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o       داشتن یک سال سابقه کاری مرتبط بوظیفه.

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره)

o       آشنایی با تکنالوژی معلوماتی، توانائی استفاده از برنامه های آفیس (ورد و اکسل) و بلدیت به لسان انگلیسی.

o       قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.