اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اسناد مورد نیاز برای جذب متقاضیان کار از طریق رقابت آزاد
اسناد مورد نیاز برای جذب متقاضیان کار از طریق رقابت آزاد 1- خانه پوری فورم معیاری در خواستی (009). 2- کاپی تذکره و یک قطعه عکس . 3- ارایه سند تحصیلی با تائیدی اخرین مرجع تصدیق کننده . 4- در صورت داشتن سابقه کاری منحیث کارکن...
May 17, 2017 -
فورمه در خواستی برای استخدام کارکنان خدمات ملکی
دانلود فورمه در خواستی برای استخدام کارکنان خدمات ملکی
Oct 25, 2015 -