اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
لایحه وظایف کارکن خدماتی
عنوان وظیفه : کارکن خدماتی وزارت و یا اداره : امورمهاجرین وعودت کننده گان موقعیت : کابل بخش : سکرتریت مقام بست : (8) گزارشدهی به : سکرترمقام...
Sep 16, 2018 Sep 29, 2018
لایحه وظایف خانه سامان
عنوان وظیفه : خانه سامان وزارت و یا اداره : امورمهاجرین وعودت کننده گان موقعیت : کابل بخش : ریاست اطلاعات وارتباط عامه بست : (7) گزارشدهی به :...
Sep 16, 2018 Sep 29, 2018
لایحه وظایف انجنیر برآورد کننده
عنوان وظیفه : انجنیر برآورد کننده وزارت و یا اداره : امورمهاجرین وعودت کننده گان موقعیت : کابل بخش : ریاست خدمات انجنیری بست : ( 4 ) گزارشدهی به : مدیریت عمومی برآورد گزارشگیری...
Sep 16, 2018 Sep 29, 2018
لایحه وظایف کارشناس توسعه اقتصادی
عنوان وظیفه : کارشناس توسعه اقتصادی وزارت/اداره : امورمهاجرین وعودت کننده گا ن موقعیت : کابل بخش : ریاست پالیسی و پلان بست : (4) گزارش دهی به : آمریت طرح...
Sep 16, 2018 Sep 29, 2018
لایحه وظایف عضو مسلکی دیزاین و توسعه دیتابیس
عنوان وظیفه : عضو مسلکی دیزاین و توسعه دیتابیس وزارت/اداره : امورمهاجرین وعودت کننده گا ن موقعیت : کابل بخش : ریاست تکنالوژی معلوماتی بست : (4) گزارش دهی به : آمر طرح و دیزاین دیتابیس گزارش...
Sep 16, 2018 Sep 29, 2018
لایحه وظایف آمریت طرح و دیزاین دیتابیس
عنوان وظیفه : آمریت طرح و دیزاین دیتابیس وزارت/اداره : امورمهاجرین وعودت کننده گان موقعیت : کابل بخش : ریاست تکنالوژی معلوماتی بست : (3) گزارش دهی به : رئیس مربوطه گزارش گیری از : عضو...
Sep 16, 2018 Sep 29, 2018
فورمه در خواستی کارکنان خدمات ملکی
دانلود فورمه در خواستی کارکنان خدمات ملکی
May 30, 2018 -