اسناد

عنوان
اکش پلان چارچوب پالیسی مشاهده جزئیات
مقرره شورای وزیران دولت جمهوری اسلامی افغانستان مشاهده جزئیات
فورم جدید ثبت وراجستریشن موسسات وانجوها مشاهده جزئیات
لست انتخاب شده گان مهاجرین افغان مقیم جمهوری اسلامی ایران ، متقاضی حج بیت الله شریف سال 1396 به اساس قرعه کشی مشاهده جزئیات
کارکرد های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه مهاجرت
محتوايات: کارکرد های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه مهاجرت
مشاهده جزئیات
فعالیت و دست آورد های وزارت امور مهاجرین در سال ۱۳۹۵
محتوايات: فعالیت و دست آورد های وزارت امور مهاجرین در سال ۱۳۹۵
مشاهده جزئیات
بیانیه سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان اجلاس کمیسیون سه جانبه - اسلام آباد
محتوايات: بیانیه سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان اجلاس کمیسیون سه جانبه - اسلام آباد
مشاهده جزئیات
میکانیزم اجرایی معینیت امور پناهنده گان
محتوايات: میکانیزم اجرایی معینیت امور پناهنده گان
مشاهده جزئیات
اهداف ـ برنامه‌ها مشاهده جزئیات
فورم ثبت راجستریشن انجوها
محتوايات: فورم ثبت راجستریشتن انجوها
مشاهده جزئیات
پالسی ملی بیجاشده گان داخلی مشاهده جزئیات
ساختار سازمانی پروسه پالیسی بیجاشدگان داخلی مشاهده جزئیات
ورکشاپ مشورتی ملی در مورد تدوین پالیسی بیجاشدگی در افغانستان مشاهده جزئیات
اصول رهنمودی ملل متحد در مورد بیجاشدگی داخلی مشاهده جزئیات
عوامل مهاجرت افغانها به کشور ایران و برگشت شان به افغانستان مشاهده جزئیات
استراتیژی سکتور مهاجرین، عودت کننده گان و بیجاشده گان مشاهده جزئیات