اسناد

عنوان
بولتن خبری 16 اسد مشاهده جزئیات
گزارش ربع اول و دوم واحدهای اولی و دومی وزارت1396 مشاهده جزئیات
کارکرد های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه مهاجرت
محتوايات: کارکرد های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه مهاجرت
مشاهده جزئیات
گزارش ریاست تفتیش از بابت سال 1395
محتوايات: گزارش ریاست تفتیش از بابت سال 1395
مشاهده جزئیات
عودت مشاهده جزئیات
لست مشاهده جزئیات
سالنامه مشاهده جزئیات
دري میاشتنۍ مجله مشاهده جزئیات
کارکرد های مهم سال 1395 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان مشاهده جزئیات
فعالیت و دست آورد های وزارت امور مهاجرین در سال ۱۳۹۵
محتوايات: فعالیت و دست آورد های وزارت امور مهاجرین در سال ۱۳۹۵
مشاهده جزئیات
بیانیه سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان اجلاس کمیسیون سه جانبه - اسلام آباد
محتوايات: بیانیه سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان اجلاس کمیسیون سه جانبه - اسلام آباد
مشاهده جزئیات
فصلنامه عودت
محتوايات: فصلنامه عودت
مشاهده جزئیات
گزارش کارکرد های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سال1395
محتوايات: گزارش کارکرد های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سال1395
مشاهده جزئیات
میکانیزم اجرایی معینیت امور پناهنده گان
محتوايات: میکانیزم اجرایی معینیت امور پناهنده گان
مشاهده جزئیات
گزارش پلان صد روز دوم وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان -
محتوايات: گزارش پلان صد روز دوم وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان -
مشاهده جزئیات
پلان صد روز دوم وزارت - نهایی
محتوايات: پلان صد روز دوم وزارت - نهایی
مشاهده جزئیات
پلان استراتیژیک 1394-1398 مشاهده جزئیات
پورت فولیو استراتیژی راه های حل برای پناهندگان افغان مشاهده جزئیات
ضمیمه طرح پورت فولیو مشاهده جزئیات
اهداف ـ برنامه‌ها مشاهده جزئیات
صفحه 1 از 2
قبل12بعد