اسناد

عنوان
بولتن خبری 3 سرطان
محتوايات: بولتن خبری 3 سرطان
مشاهده جزئیات
سالنامه مشاهده جزئیات
دري میاشتنۍ مجله مشاهده جزئیات
کارکرد های مهم سال 1395 وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان مشاهده جزئیات
فعالیت و دست آورد های وزارت امور مهاجرین در سال ۱۳۹۵
محتوايات: فعالیت و دست آورد های وزارت امور مهاجرین در سال ۱۳۹۵
مشاهده جزئیات
بیانیه سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان اجلاس کمیسیون سه جانبه - اسلام آباد
محتوايات: بیانیه سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان اجلاس کمیسیون سه جانبه - اسلام آباد
مشاهده جزئیات
فصلنامه عودت
محتوايات: فصلنامه عودت
مشاهده جزئیات
گزارش کارکرد های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سال1395
محتوايات: گزارش کارکرد های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سال1395
مشاهده جزئیات
میکانیزم اجرایی معینیت امور پناهنده گان
محتوايات: میکانیزم اجرایی معینیت امور پناهنده گان
مشاهده جزئیات
گزارش پلان صد روز دوم وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان -
محتوايات: گزارش پلان صد روز دوم وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان -
مشاهده جزئیات
پلان صد روز دوم وزارت - نهایی
محتوايات: پلان صد روز دوم وزارت - نهایی
مشاهده جزئیات
پلان استراتیژیک 1394-1398 مشاهده جزئیات
پورت فولیو استراتیژی راه های حل برای پناهندگان افغان مشاهده جزئیات
ضمیمه طرح پورت فولیو مشاهده جزئیات
اهداف ـ برنامه‌ها مشاهده جزئیات
پلان او ل صد روزۀ وزارت بعد از تکمیل کابینه مشاهده جزئیات
فورم ثبت راجستریشن انجوها
محتوايات: فورم ثبت راجستریشتن انجوها
مشاهده جزئیات
شرایط ثبت و راجستریشن انجو ها در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
محتوايات: شرایط ثبت و راجستر انجو ها در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان! ثبت و راجستر انجو ها از طریق ریاست ارتباط خارجه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طی مراحل میگردد و اسنادیکه مورد ضرورت می باشد قرار ذیل است:- 1. درخواست ثبت وراجستر موسسه درخواست دهنده. 2
مشاهده جزئیات
پالسی ملی بیجاشده گان داخلی مشاهده جزئیات
ساختار سازمانی پروسه پالیسی بیجاشدگان داخلی مشاهده جزئیات
صفحه 1 از 2
قبل12بعد