اسناد

عنوان
فرمان 305 در مورد تشخیص و توزیع زمین مناسب جهت ادغام مجدد و اعمار مسکن قابل استطاعت برای عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و فامیل های شهدای نیروی های امنیتی و دفاعی کشور
محتوايات: فرمان 305 در مورد تشخیص و توزیع زمین مناسب جهت ادغام مجدد و اعمار مسکن قابل استطاعت برای عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و فامیل های شهدای نیروی های امنیتی و دفاعی کشور
مشاهده جزئیات
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان با موسسه مجادله بر ضد گرسنگی تفاهمنامه همکاری امضا نمود
محتوايات: وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان با موسسه مجادله بر ضد گرسنگی تفاهمنامه همکاری امضا نمود
مشاهده جزئیات
وزارت امور مهاجرین و وزارت کار امور اجتماعی تفاهمنامه ای را به منظور اشتغال زایی به عودت کنندگان به امضا رساند
محتوايات: وزارت امور مهاجرین و وزارت کار امور اجتماعی تفاهمنامه ای را به منظور اشتغال زایی به عودت کنندگان به امضا رساند
مشاهده جزئیات
وزارت امور مهاجرین و موسسه اکتید تفاهم نامه همکاری امضا نموده اند
محتوايات: وزارت امور مهاجرین و موسسه اکتید تفاهم نامه همکاری امضا نموده اند
مشاهده جزئیات
وزارت امور مهاجرین و موسسه اکتید تفاهم نامه همکاری امضا نموده اند
محتوايات: وزارت امور مهاجرین و موسسه اکتید تفاهم نامه همکاری امضا نموده اند
مشاهده جزئیات
وزارت امور مهاجرین تفاهمنامه ای را به منظور استقبال بهتر عودت کنندگان امضا نمود
محتوايات: وزارت امور مهاجرین تفاهمنامه ای را به منظور استقبال بهتر عودت کنندگان امضا نمود
مشاهده جزئیات
وزارت امور مهاجرین تفاهمنامه ای را به منظور ارایه خدمات عاجل و ادغام مجدد عودت کنندگان کشور های اروپایی به امضا رساند
محتوايات: وزارت امور مهاجرین تفاهمنامه ای را به منظور ارایه خدمات عاجل و ادغام مجدد عودت کنندگان کشور های اروپایی به امضا رساند
مشاهده جزئیات
وزارت امور مهاجرین با موسسه نهاد همبستگی
محتوايات: وزارت امور مهاجرین با موسسه نهاد همبستگی
مشاهده جزئیات
وزارت امور مهاجرین با موسسه شلتر نو تفاهمنامه همکاری امضا نمود2
محتوايات: وزارت امور مهاجرین با موسسه شلتر نو تفاهمنامه همکاری امضا نمود2
مشاهده جزئیات
وزارت امور مهاجرین با موسسه شلتر نو تفاهمنامه همکاری امضا نمود
محتوايات: وزارت امور مهاجرین با موسسه شلتر نو تفاهمنامه همکاری امضا نمود
مشاهده جزئیات
وزارت امور مهاجرین با موسسه آموزشی بهار تفاهمنامه همکاری امضا نمود
محتوايات: وزارت امور مهاجرین با موسسه آموزشی بهار تفاهمنامه همکاری امضا نمود
مشاهده جزئیات
وزارت امور مهاجرین با موسسه احیای مجدد و توسعه امور اجتماعی زنان تفاهم نامه همکاری امضا نمود
محتوايات: وزارت امور مهاجرین با موسسه احیای مجدد و توسعه امور اجتماعی زنان تفاهم نامه همکاری امضا نمود
مشاهده جزئیات
وزارت امور مهاجرین با مرکز بین المللی انکشاف پالیسی مهاجرت تفاهمنامه همکاری امضا نمود
محتوايات: وزارت امور مهاجرین با مرکز بین المللی انکشاف پالیسی مهاجرت تفاهمنامه همکاری امضا نمود
مشاهده جزئیات
وزارت امور مهاجرین با کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان تفاهم نامه امضا نمود
محتوايات: وزارت امور مهاجرین با کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان تفاهم نامه امضا نمود
مشاهده جزئیات
موسسه داکار با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تفاهمنامه همکاری امضا نمود
محتوايات: موسسه داکار با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تفاهمنامه همکاری امضا نمود
مشاهده جزئیات
موسسه داکار با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تفاهمنامه همکاری امضا نمود
محتوايات: موسسه داکار با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تفاهمنامه همکاری امضا نمود
مشاهده جزئیات
موسسه پلان گذاری افغان بر اساس تفاهم با وزارت امور مهاجرین به بیجاشدگان داخلی کمک می نماید
محتوايات: موسسه پلان گذاری افغان بر اساس تفاهم با وزارت امور مهاجرین به بیجاشدگان داخلی کمک می نماید
مشاهده جزئیات
موسسه آموزش های مطمعن برای مهاجرین
محتوايات: موسسه آموزش های مطمعن برای مهاجرین
مشاهده جزئیات
موسسه ادارا بر اساس تفاهمنامه ای که با وزارت امور مهاجرین امضا نموده به بیش از سه هزار خانواده کمک زمستانی می نماید
محتوايات: موسسه ادارا بر اساس تفاهمنامه ای که با وزارت امور مهاجرین امضا نموده به بیش از سه هزار خانواده کمک زمستانی می نماید
مشاهده جزئیات
قرار است وزارت امور مهاجرین با موسسه
محتوايات: قرار است وزارت امور مهاجرین با موسسه
مشاهده جزئیات
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد