اسناد

عنوان
مجله عودت شماره نهم تابستان 1397
محتوايات: مجله عودت شماره نهم تابستان 1397
مشاهده جزئیات
تیل
محتوايات: تیل
مشاهده جزئیات
قرار داد موتر زرهی
محتوايات: قرار داد موتر زرهی
مشاهده جزئیات
لغمان
محتوايات: لغمان
مشاهده جزئیات
پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
محتوايات: پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
مشاهده جزئیات
گزارش سالانه اداره امور در سال 1396
محتوايات: گزارش سالانه اداره امور در سال 1396
مشاهده جزئیات
مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
محتوايات: مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان
مشاهده جزئیات
گزارش کاری 1396
محتوايات: گزارش کاری 1396
مشاهده جزئیات
جدول وضعیت بیجاشدگان مشاهده جزئیات
گزارش مختصر مشاهده جزئیات
چارچوب پالیسی برای عودت کنندگان وبیجاشدگان مشاهده جزئیات
طرز العمل ساحات تجارتی مشاهده جزئیات
طرز العمل توزیع زمین مشاهده جزئیات
فرمان 297 مشاهده جزئیات
فرمان 104 مشاهده جزئیات
اکش پلان چارچوب پالیسی مشاهده جزئیات
ضمیه طرح پورت فولیو مشاهده جزئیات
مقرره شورای وزیران در مورد ایجاد کمیته دولتی عودت مهاجرین مشاهده جزئیات
فورم جدید ثبت وراجستریشن موسسات وانجوها مشاهده جزئیات
لست انتخاب شده گان مهاجرین افغان مقیم جمهوری اسلامی ایران ، متقاضی حج بیت الله شریف سال 1396 به اساس قرعه کشی مشاهده جزئیات
صفحه 1 از 2
قبل12بعد