اسناد

عنوان
جدول وضعیت بیجاشدگان مشاهده جزئیات
گزارش مختصر مشاهده جزئیات
چارچوب پالیسی برای عودت کنندگان وبیجاشدگان مشاهده جزئیات
طرز العمل ساحات تجارتی مشاهده جزئیات
طرز العمل توزیع زمین مشاهده جزئیات
فرمان 297 مشاهده جزئیات
فرمان 104 مشاهده جزئیات
اکش پلان چارچوب پالیسی مشاهده جزئیات
مقرره شورای وزیران در مورد ایجاد کمیته دولتی عودت مهاجرین مشاهده جزئیات
فورم جدید ثبت وراجستریشن موسسات وانجوها مشاهده جزئیات
لست انتخاب شده گان مهاجرین افغان مقیم جمهوری اسلامی ایران ، متقاضی حج بیت الله شریف سال 1396 به اساس قرعه کشی مشاهده جزئیات
کارکرد های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه مهاجرت
محتوايات: کارکرد های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه مهاجرت
مشاهده جزئیات
فعالیت و دست آورد های وزارت امور مهاجرین در سال ۱۳۹۵
محتوايات: فعالیت و دست آورد های وزارت امور مهاجرین در سال ۱۳۹۵
مشاهده جزئیات
بیانیه سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان اجلاس کمیسیون سه جانبه - اسلام آباد
محتوايات: بیانیه سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان اجلاس کمیسیون سه جانبه - اسلام آباد
مشاهده جزئیات
میکانیزم اجرایی معینیت امور پناهنده گان
محتوايات: میکانیزم اجرایی معینیت امور پناهنده گان
مشاهده جزئیات
فورم ثبت راجستریشن انجوها
محتوايات: فورم ثبت راجستریشتن انجوها
مشاهده جزئیات
پالسی ملی بیجاشده گان داخلی مشاهده جزئیات
ساختار سازمانی پروسه پالیسی بیجاشدگان داخلی مشاهده جزئیات
ورکشاپ مشورتی ملی در مورد تدوین پالیسی بیجاشدگی در افغانستان مشاهده جزئیات
اصول رهنمودی ملل متحد در مورد بیجاشدگی داخلی مشاهده جزئیات
صفحه 1 از 2
قبل12بعد