اخبار

بیشتر

احصايه ها

احصائیه سال ۱۳۹۷ افغان های مهاجر ، پناهجو ،دارای سند پناهنده گی اقامت ، تابعیت ، عودت کننده ، بی جاشده و مدغم شده

 
مجموع مهاجر و پناهنده افغان درسطح کشورها              6486409 نفر
مهاجر دارای مدرک و بدون مدرک در پاکستان 

2450000 نفر شامل 1.4 میلیون نفر ثبت شده،750000 فاقد مدرک راجستر شده، 300000 فاقد هر نوع اسناد.

مهاجرین داری مدرک و بدون مدرک در ایران 

2430000 نفر شامل 950000 نفر ثبت شده که کارت های شان تمدید شده است،450000 نفر دارای پاسپورت فامیلی با اقامت کوتاه مدت که مدت شان در حال تمدید شدن است،30000 دارای اقامت طولانی مدت و 1000000 فاقد مدرک.

در سایر کشور های آسیایی

451087

در کشور های اروپایی، امریکایی و  استرالیا

1155322 که از آنجمله 541932نفرسند پناهندگی و یا تابعیت آنکشور ها را در یافت نموده و 6133 نفر تفاضایی پناهندگی داده اند.

عودت کننده ها از سال 2001 الی 26 جون 2018م

بیش از 8 میلیون نفر

عودت کنندها در سال 2017 م اعم از فاقدین مدرک و دارای مدرک 

619 هزار نفر

مجموع عودت کنندها در سال جاری میلادی تاکنون 

332453 نفر که از جمله 320040 نفر از ایران و پاکستان و متباقی از سایر کشور ها

بی جا شده های داخلی  759532 خانواده شامل 3797661 نفرالی اخیر ماه می 2018 م
برگشت کنندگان بی جاشده  245412 نفر تا اخیر ماه می 2018 م  
رقم عودت کننده های دارای مدرک وبدون مدرک از اروپا و عربستان سعودی الی اپریل 2018م  3493 نفر 
احصائیه مهاجر و پناهجو از کشور های خارجی در افغانستان و بی جاشده های وزیر ستان شمالی  
پناهنده                 115 نفر
بیجاشده از وزیرستان شمالی ،جنوبی و خیبر پشتونخوا 47596
مساعدت شده ها 141 هزار 876 خانواده
برگشت کننده های وزیرستانی  11 هزار و 78 فامیل
 

 

اعلان کاریابی

بیشتر

داوطلبی

  •  اطلاعیه
    بدین وسیله به تاسی از فقره (2 ) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم...
  •  اطلاعیه!
    وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از تمام واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه...
بیشتر
آگاهی

ریاست اطلاعات وارتباط عامه ،برنامه آگاهی دهی عامه