وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان

اخبار

بیشتر

احصايه ها

احصائیه ۱۳۹۵ افغان های  مهاجر ، پناهجو ،دارای سند پناهنده گی ، اقامت ، تابعیت ، عودت کننده ، بی جاشده و مدغم شده  
مجموع مهاجر و پناهنده افغان درسطح کشورها 7،234،531  نفر
مهاجر و پناهنده در پاکستان حدود 3میلیون
مهاجر و پناهنده  در ایران 2،4 ملیون(از آنجمله کارت های 840 هزار پناهنده واقامت 560 هزار مهاجر تمدید شده  وبرقانون مند سازی افغان های فاقد مدرک نیز توافق به عمل آمده است.)
مهاجر وپناهنده در سایر کشور های منطقه 6،58،081 نفر 
پناهجودر کشور های اروپائی وآسترالیا در سال 2015  250 هزار نفر 
دارای سند پناهندگی در سایر کشور ها 59،301 نفر 
دارای اقامت دایمی در برخی کشور ها 62،154 نفر 
دارای تابعیت در کشور های اروپائی ،آسترالیا وامریکا  570930 نفر 
درخواست پناهندگی از کشورهایاروپایی  درسال 2015حدود 250 هزار نفر واز آغاز الی 12 جون 2016 ،حدود 39،439 نفر .
عودت کننده ها از سال 2001 به این طرف حدود 6 ملیون عودت نموده است
بی جا شده های داخلی حدود 1 میلیون نفر 
مدغم شده ها حدود 2،644 خانواده
متفرقه (0)
 
احصائیه مهاجر و پناهجو از کشور های خارجی در افغانستان و بی جاشده های وزیر ستان شمالی 
پناهنده 115 نفر
بی جاشده از وزیرستان شمالی 46،115 خانواده
برگشت کننده های وزیرستانی (0)
متفرقه (  )

 

بولتن خبری

جهت مطالعه بولتن این وزارت به  اینجا کلیک نمایید.

 


برنامه آگاهی دهی عامه

اعلان کاریابی

بیشتر

داوطلبی