اخبار

بیشتر

احصايه ها


احصائیه سال ۱۳۹۶ افغان های مهاجر ، پناهجو ،دارای سند پناهنده گی اقامت ، تابعیت ، عودت کننده ، بی جاشده و مدغم شده
مجموع مهاجر و پناهنده افغان درسطح کشورها              5632840  نفر 
مهاجر دارای مدرک و بدون مدرک در پاکستان 

1320394 نفر دارای مدرک و 692030 نفر فاقد مدرک 

مهاجرین داری مدرک و بدون مدرک در ایران 

840 هزار نفر داری کارت آمایش ، 30 هزار نفر داراری سند طویل المدت، 450 هزار نفر دارای پاسپورت کوتاه مدت و 934373 نفر فاقد مدرک .  

عودت کننده ها از سال 2001 به این طرف بیش از 7 ملیون عودت نموده است 
بی جا شده های داخلی سالهای 1394و 1395  252هزار882 خانواده (شامل یک میلیون517 هزار 292 نفر) . 
برگشت کنندگان بی جاشده  85 هزار 266 نفر . 
رقم عودت کننده ها از اروپا در سه ماه نخست سال 2017  248 نفر 
احصائیه مهاجر و پناهجو از کشور های خارجی در افغانستان و بی جاشده های وزیر ستان شمالی
پناهنده                   115 نفر
بیجاشده از وزیرستان شمالی ،جنوبی و خیبر پشتونخوا 46،115 
 مساعدت شده ها 133 هزار و 340 خانواده بی جاشده 
برگشت کننده های وزیرستانی  10407 فامیل
 

 

 

اعلان کاریابی

بیشتر

داوطلبی

 • اطلاعیه
  شرکت مخابراتی افغان تیلکام دارنده جواز نمبر (D-22427) اداره محترم حمایه...
 • اطلاعیه
  وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان از تمام داوطبان واجد شرایط دعوت می...
 • اعلان داوطلبی
  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت...
 • اعلان داوطلبی
  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید...
 • اعلان داوطلبی
  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رساینده...
بیشتر
آگاهی

ریاست اطلاعات وارتباط عامه ،برنامه آگاهی دهی عامه