اخبار

بیشتر

احصايه ها

احصایه - 2015

در افغانستان
پناهنده 37
پناهجو 12
عودت کننده گان   M 5,8
بیجاشدگان داخلی 8,54310
عودت بیجاشدگان داخلی 7,225
افراد بی  وطن 0
متفرقه 0
مجموع جمعیت مورد نظر 67,332
از افغانستان
پناهنده 2,887,123
پناهجو 30,412
عودت کننده گان M 5,8
بیجاشدگان داخلی 8,54310
عودت بیجاشدگان داخلی  7,225
متفرقه 0
مجموع جمعیت مورد نظر 2,984,818
     

 

بولتن خبری

جهت مطالعه بولتن این وزارت  به اینجا کلیک نمایید .

 


برنامه آگاهی دهی عامه

اعلان کاریابی

بیشتر

داوطلبی