وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

اخبار

بیشتر

احصايه ها

احصائیه ۱۳۹۵ افغان های  مهاجر ، پناهجو ،دارای سند پناهنده گی ، اقامت ، تابعیت ، عودت کننده ، بی جاشده و مدغم شده.
مجموع مهاجر و پناهنده افغان درسطح کشورها 6234531 نفر
مهاجر و پناهنده در پاکستان 2319621 نفر ( 1320394نفر قانونی و 700000نفرغیر قانونی ) .
مهاجر و پناهنده  در ایران 1519000 نفر ( 1419000 نفر قانونی و 100000 نفرغیر قانونی) .
   
پناهجودر کشور های اروپائی 354962 نفر
افغانهای دارای سند پناهندگی در سایر کشور ها 65340 نفر 
دارای اقامت دایمی در برخی کشور ها 99384 نفر 
شهروندان دارای تابعیت دوگانه  570930 نفر
درخواست پناهندگی از کشورهای اروپایی  درسال 2015حدود 250 هزار نفر واز آغاز الی دسامبر 2016 ، 62 هزار نفر .
عودت کننده ها از سال 2001 به این طرف بیش از 7 ملیون عودت نموده است
بی جا شده های داخلی  یک میلیون ۳۰۰ هزار  نفر 
مدغم شده ها حدود 74 هزار 644 خانواده
رقم عودت کننده ها از اروپا در سال 2016  10 هزار نفر 
 
احصائیه مهاجر و پناهجو از کشور های خارجی در افغانستان و بی جاشده های وزیر ستان شمالی 
پناهنده 115 نفر
بی جاشده از وزیرستان شمالی 46،115 خانواده
برگشت کننده های وزیرستانی (435) فامیل 
متفرقه (  )

 

بولتن خبری

جهت مطالعه فصلنامه عودت به  اینجا کلیک نمایید.

جهت مطالعه بولتن این وزارت به  اینجا کلیک نمایید.

 


برنامه آگاهی دهی عامه

اعلان کاریابی

بیشتر

داوطلبی

 • اعلان داوطلبی
  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت...
 • اعلان داوطلبی
  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت...
 • اعلان داوطلبی
  وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت...
بیشتر