اخبار

بیشتر

احصايه ها


احصائیه سال ۱۳۹۶ افغان های مهاجر ، پناهجو ،دارای سند پناهنده گی اقامت ، تابعیت ، عودت کننده ، بی جاشده و مدغم شده
مجموع مهاجر و پناهنده افغان درسطح کشورها              5360390نفر
مهاجر دارای مدرک و بدون مدرک در پاکستان 

1301854 نفر دارای مدرک و650101نفر فاقد مدرک

مهاجرین داری مدرک و بدون مدرک در ایران  839912 نفر داری کارت آمایش ، 30 هزار نفر داراری سند طویل المدت، 450 هزار نفر دارای پاسپورت کوتاه مدت و734622 نفر فاقد مدرک   
عودت کننده ها از سال 2001 به این طرف بیش از 7 ملیون عودت نموده است 
بی جا شده های داخلی سالهای 1394و 1395  252هزار882 خانواده (شامل یک میلیون517 هزار 292 نفر) . 
برگشت کنندگان بی جاشده  85 هزار 266 نفر . 
رقم عودت کننده های دارای مدرک وبدون مدرک از اروپا در چهار ماه نخست سال 2017 1004نفر
احصائیه مهاجر و پناهجو از کشور های خارجی در افغانستان و بی جاشده های وزیر ستان شمالی
پناهنده                   115 نفر
بیجاشده از وزیرستان شمالی ،جنوبی و خیبر پشتونخوا 46،115 
 مساعدت شده ها 133 هزار و 340 خانواده بی جاشده 
برگشت کننده های وزیرستانی  10407 فامیل
 

 

 

اعلان کاریابی

بیشتر

داوطلبی

 • اعلان داوطلبی
  وزارت امورمهاجرین وعودت کندگان از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا...
 • اطلاعیه
  به تاسی از فقره(2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود...
 • اعلان داوطلبی
  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت...
بیشتر
آگاهی

ریاست اطلاعات وارتباط عامه ،برنامه آگاهی دهی عامه