در اين وزارتخانه

مختصری بر پیشنهَ وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان:-

      بعد از آنکه رژیم وقت در سال 1365 خورشیدی مطابق 1986 میلادی ، پیروزی جهاد بر حق ملت مسلمان افغانستان را نه تنها محسوس ، بلکه هر چه بیشتر حتمی می دانست ، خواست تا یک بار دیگر این ملت مجاهد را زیر عنوان به اصطلاح آشتی ملی اغفال و برای عمر بپایان رسیده خویش ابقای حیات بخشد و هم اگر بتواند برای سقوط بدون شك  شان مانعي ايجاد نموده وهمزمان امور مربوط این  پروسه یک جانبه را از طریق اداره ئي در داخل دولت پیش برده باشد ، كميته ئي را به همين منظور ايجاد نمود. كه بعداٌ اين كميته بنام اداره عودت مهاجرين مسمي گرديد.

  کمیته مذکوراز آن تاریخ الي سال 1369 خورشیدی مطابق 1990 میلادی تحت رهبری شورای وزیران فعالیت مینمود. وبعداٌ به سطح وزارت تحت عنوان امورمهاجرين وعودت كنندگان ارتقاء داده شد.

بیشتر

احصايه ها

احصایه - 2014

در افغانستان
پناهنده 37
پناهجو 12
عودت کننده گان   M 5,8
بیجاشدگان داخلی 8,54310
عودت بیجاشدگان داخلی 7,225
افراد بی  وطن 0
متفرقه 0
مجموع جمعیت مورد نظر 67,332
از افغانستان
پناهنده 2,887,123
پناهجو 30,412
عودت کننده گان M 5,8
بیجاشدگان داخلی 8,54310
عودت بیجاشدگان داخلی  7,225
متفرقه 0
مجموع جمعیت مورد نظر 2,984,818
     

 

داوطلبی

اعلان کاریابی