در اين وزارتخانه

مختصری بر پیشنهَ وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان:-

      بعد از آنکه رژیم وقت در سال 1365 خورشیدی مطابق 1986 میلادی ، پیروزی جهاد بر حق ملت مسلمان افغانستان را نه تنها محسوس ، بلکه هر چه بیشتر حتمی می دانست ، خواست تا یک بار دیگر این ملت مجاهد را زیر عنوان به اصطلاح آشتی ملی اغفال و برای عمر بپایان رسیده خویش ابقای حیات بخشد و هم اگر بتواند برای سقوط بدون شك  شان مانعي ايجاد نموده وهمزمان امور مربوط این  پروسه یک جانبه را از طریق اداره ئي در داخل دولت پیش برده باشد ، كميته ئي را به همين منظور ايجاد نمود. كه بعداٌ اين كميته بنام اداره عودت مهاجرين مسمي گرديد.

  کمیته مذکوراز آن تاریخ الي سال 1369 خورشیدی مطابق 1990 میلادی تحت رهبری شورای وزیران فعالیت مینمود. وبعداٌ به سطح وزارت تحت عنوان امورمهاجرين وعودت كنندگان ارتقاء داده شد.

   خواست حكومت آنزمان طوري بود كه  با برقراری تماس های خویش با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان ، بتواندقناعت مليون ها مهاجر وپناهنده راكه ازاثر مظالم بيرحمانه و بي شمارآن رژيم ترك وطن نموده و در روشنائي هدايات الهي راه هجرت درپيش گرفته بودند ، فراهم ساخته و درراستاي کمک به برگشت کننده گان افغان و هم ادغام مجدد آنها کاری انجام دهد. که اين حركت غرض آلود به دلایل متعدد در آنزمان مؤثر واقع نگردیده ودست آوردي درقبال نداشت تا اينكه رژيم كمونيستي وابسته به اتحادجماهيرشوروي وقت سقوط نمود. 

بیشتر

احصايه ها

احصایه - 2014

در افغانستان
پناهنده 37
پناهجو 12
عودت کننده گان   M 5,8
بیجاشدگان داخلی 6,00000
عودت بیجاشدگان داخلی 7,225
افراد بی  وطن 0
متفرقه 0
مجموع جمعیت مورد نظر 67,332
از افغانستان
پناهنده 2,887,123
پناهجو 30,412
عودت کننده گان M 5,8
بیجاشدگان داخلی 6,00000
عودت بیجاشدگان داخلی  7,225
متفرقه 0
مجموع جمعیت مورد نظر 2,984,818
     

 

داوطلبی

اعلان کاریابی

بیشتر