اخبار

بیشتر

احصايه ها


احصائیه ۱۳۹۵ افغان های مهاجر ، پناهجو ،دارای سند پناهنده گی اقامت ، تابعیت ، عودت کننده ، بی جاشده و مدغم شده
مجموع مهاجر و پناهنده افغان درسطح کشورها              5646466نفر
مهاجر دارای مدرک و بدون مدرک در پاکستان 

1320394 نفر دارای مدرک و 700 هزار فاقد مدرک

مهاجرین داری مدرک و بدون مدرک در ایران 

840 هزار نفر داری کارت آمایش ، 30 هزار نفر داراری سند طویل المدت، 450 هزار نفر دارای پاسپورت کوتاه مدت و یک میلیون نفر فاقد مدرک .  

عودت کننده ها از سال 2001 به این طرف بیش از 7 ملیون عودت نموده است 
بی جا شده های داخلی  یک میلیون 74 هزار  نفر(شامل 167 هزار و 912 خانواده ) . 
مدغم شده ها 82 هزار 677 خانواده 
رقم عودت کننده ها از اروپا در سه ماه نخست سال 2017  152 نفر
احصائیه مهاجر و پناهجو از کشور های خارجی در افغانستان و بی جاشده های وزیر ستان شمالی
پناهنده                   115 نفر
بی جاشده از وزیرستان شمالی  46،115 
  برگشت کننده های وزیرستانی  590 فامیل
متفرقه (    )
 

 

 

اعلان کاریابی

بیشتر

داوطلبی

 • اطلاعیه
  وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان از تمام داوطبان واجد شرایط دعوت می...
 • اعلان داوطلبی
  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت...
 • اعلان داوطلبی
  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت...
 • اعلان داوطلبی
  وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید...
 • اعلان داوطلبی
  بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رساینده...
بیشتر