در اين وزارتخانه

مختصری بر پیشنهَ وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان:-

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان در دوره حکومت دوکتور نجیب اله رئیس جمهور وقت در سال 1367 خورشیدی  در چارچوب یک کمیته تحت رهبری شورای وزیران دولت وقت آغاز به فعالیت نمود. ولی در سال 1369 کمیته متذکره به سطح وزارت تحت عنوان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان ارتقا یافت.

متعاقبا با پروسه انتقال قدرت سیاسی به مجاهدین در سال 1371و دگرگونی های سیاسی در کشور، و با روی کار آمدن رژیم طالبی در روند حاکمیت سیاسی افغانستان در سال 1375 خورشیدی ، نظیر سایر ادارات دولتی ، این حالت منجر به کاهش قابل ملاحظه ظرفیت های کاری – تخنیکی وزارت امور مهاجرین نیز گردید که در نتیجه این وزارت در زمان حاکمیت طالبان در کشور در سطح ریاست تنزیل یافته و بزودی با وزارت شهدا و معلولین وقت ادغام یافت.

بیشتر

احصايه ها

احصایه - 2014

در افغانستان
پناهنده 37
پناهجو 12
عودت کننده گان 5,8
بیجاشدگان داخلی 60,000
عودت بیجاشدگان داخلی 7,225
افراد بی  وطن 0
متفرقه 0
مجموع جمعیت مورد نظر 67,332
از افغانستان
پناهنده 2,887,123
پناهجو 30,412
عودت کننده گان 5,8
بیجاشدگان داخلی 60,000
عودت بیجاشدگان داخلی  7,225
متفرقه 0
مجموع جمعیت مورد نظر 2,984,818
     

 

داوطلبی

اعلان کاریابی