در اين وزارتخانه

مختصری بر پیشنهَ وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان:-

           بعد از آنکه رژیم وقت در سال 1365 خورشیدی مطابق 1986 میلادی ، پیروزی جهاد بر حق ملت مسلمان افغانستان را نه تنها محسوس ، بلکه هر چه بیشتر حتمی می دانست ، خواست تا یک بار دیگر این ملت مجاهد را زیر عنوان به اصطلاح آشتی ملی اغفال و برای عمر بپایان رسیده خویش ابقای حیات بخشد و هم اگر بتواند برای سقوط بدون شك  شان مانعي ايجاد نموده وهمزمان امور مربوط این  پروسه یک جانبه را از طریق اداره ئي در داخل دولت پیش برده باشد ، كميته ئي را به همين منظور ايجاد نمود. كه بعداٌ اين كميته بنام اداره عودت مهاجرين مسمي گرديد.

     کمیته مذکوراز آن تاریخ الي سال 1369 خورشیدی مطابق 1990 میلادی تحت رهبری شورای وزیران فعالیت مینمود. وبعداٌ به سطح وزارت تحت عنوان امورمهاجرين وعودت كنندگان ارتقاء داده شد.

     خواست حكومت آنزمان طوري بود كه  با برقراری تماس های خویش با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان ، بتواندقناعت مليون ها مهاجر وپناهنده راكه ازاثر مظالم بيرحمانه و بي شمارآن رژيم ترك وطن نموده و در روشنائي هدايات الهي راه هجرت درپيش گرفته بودند ، فراهم ساخته و درراستاي کمک به برگشت کننده گان افغان و هم ادغام مجدد آنها کاری انجام دهد. که اين حركت غرض آلود به دلایل متعدد در آنزمان مؤثر واقع نگردیده ودست آوردي درقبال نداشت تا اينكه رژيم كمونيستي وابسته به اتحادجماهيرشوروي وقت سقوط نمود.

     بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسط مجاهدین در سال 1371 خورشیدی مطابق 1992 میلادی ، در بخش ساختار تشکیلاتی دولت اسلامی افغانستان ، وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان مجدداً ایجاد و عملاً به فعاليت آغاز نمود که دست آورد های چشمگیر در عرصه های مختلف امور مربوط  و به ویژه درراستاي عودت داوطلبانه مهاجرين راداشته است. واين روندالی روی کار آمدن ، طالبان به سرعت ادامه داشت.

     این وزارت در زمان طالبان به تغیرات جدي تشکیلاتی  مواجه گرديد ، ابتداء از سطح وزارت به درجه ریاست تنزیل داده شد و بعداٌ برای مدتی به وزارت شهدا و معلولین مدغم گردید. ودراین مقطع زمانی پروسه عودت نه تنها متوقف بلکه سلسله مهاجرت هاوبيجاشدن ها به شدت دوباره آغاز شد.

    با سقوط رژیم طالبان در ماه قوس سال 1380 خورشیدی مطابق 2001 میلادی كه ازاثرمقاومت دليرمردان مجاهدودر پرتو موافقتنامه بین المللی (بن) مؤرخ 14/ 9 / 1380 خورشيدي مطابق 5 دسمبر2001 ميلادي و روی کار آمدن اداره مؤقت در افغانستان این اداره در تشکیلات  دولتی بار دیگر به حیث یک وزارت مستقل تحت عنوان(امور مهاجرین و عودت کننده گان) احياگرديد. وازهمان آوان تا اکنون فعالیت دارد .

     اين وزارت بمنظورنايـــل آمـــدن وبرآورده شدن هرچه بهتراهــداف استراتيژيك وتطبيق پلان هاي ازقبل پيش بين شده كــوتاه مدت ، مــيان مدت وطويـــل المدت خـــود ، درراستاي رســيدگي به تمامي موارد مربوط به

عودت كننده گان وبيجاشده گـــان داخلي، به حيث يك اداره مستقل درمركز وواحدهاي دومي در34 ولايت كشور به سطح ریاست ها.آمریت ها وهمچنان نمایندگی های امورمهاجرین ،درشهرهای پشاور،اسلام آباد وکویته

كشوراسلامي پاكستان ودرشهرهاي زاهدان ، مشهد وتهران كشوراسلامي ايران دارد .

از بدوايجاد اين اداره درسطح يك كميته الي اكنون كه درسطح وزارت فعاليت دارد ذوات آتي باالترتيب ، دررهبري آن قرار داشته وانجام مسؤليت نموده اند :

جدول وزارت امورمهاجرین وعودت کننده ګان.PNG

وزارت امور مهاجرین وعودت كننده گان به تأسي ازخط مشي دولت جمهوري اسلامي افغانستان ومتكي بر استراتیژی و پالیسی ویژه خود، جهت حل قضایای مهاجرین ، عودت کننده گان و بیجا شده گان داخلی درمطابقت با قوانين وميثاق هاي بين المللي به منظورتحقق پنج اولویت کاری استراتیژیک آتي فعاليت مينمايد:

1 - عودت داوطلبانه ، تدریجی ، مصئون وباعزت مهاجرین .

2 - انتقال ، ادغام وجابجائی خانواده هاي بيجاشده داخلي درمحلات اصلي شان .

3 - تامين اسكان واستقرارمجددعودت كننده هاوبيجا شده هاي داخلي درشهرك  هاي مربوط به وزارت امور مهاجرين وعودت كننده گان.

4 - حمايت حقوقي از عودت كننده ها وبيجا شده های داخلي.

5 - ارتقاي ظرفيت خانواده هاي عودت كننده وبيجا شده هاي داخلي وايجاد فرصت هاي شغلي وكاريابي بمنظور فقرزدائي وخود كفائي آنها.

اهداف استراتیژیک این وزارت :

* مساعدساختن زمینه  عودت داوطلبانه ، مصؤن ، با عزت ، تدریجی وقابل جذب مهاجرین ، استقرار  و ادغام   مجدد آنهاو رفع مشکل بی سر پناهی عودت کننده ها و بیجاشده های داخلی.

* فراهم آوري کمک های شلترجهت باز سازی منازل رهایشی و اعمار آن برای خانواده های بیشترین آسیب پذیرواجرای اين خدمات برای (100.000) فامیل عودت کننده و بیجاشده داخلی فاقد سرپناه در محلات. 

* ايجاد زمینه کاریابی ، اشتغال زائی ، ارتقای ظرفیت های كاري ازطريق تدوير آموزشهای حرفوی و تخنیکی به مهاجرین ،عودت کننده ها و بیجاشده های داخلی.

* حل معضلات ودست يابي به مطالبات حقوقی مهاجرين ، عودت كننده گان وبيجاشده گان داخلي ، طبق قوانین نافذه وطرزالعمل هاي پزيرفته شده ، درهمكاري با ارگان هاي ذيربط داخلي وبين اللملي .

* انکشاف و افزایش شهرک ها از (62) به (100) و ارتقای نمرات رهایشی از(300.000 ) به (500.000) وتوزيع آن ازطريق كميسيون هاي مؤظف براي مستحقين درمركزوولايات.

* تشخیص افراد دارای  حرفه ها ومسلك هاي مختلف  در بین  مهاجرین چه درکشور های همسايه میزبان مانند:             ایران ،  پاکستان وهم سایر کشورها  و چه میان عودت کننده گان وبيجاشده گان داخلي درکشوراصلی شان افغانستان و اتخاذ   تدابیر   جهت  گماشتن  شان به کار و اشتغال در محلات زیست شان .

* ساختار زیر بناء های معیشتی شهرک ها مانند سرک، آب، کلینک ، مکتب ، پل وپلچک   و تامین  خدمات اساسی و اجتماعی در آنها.

* اتخاذ تدابیر جهت جلوگيري وحداقل کاهش آسیب پذیری عودت کننده ها و بیجا شده های داخلی در حالات بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی باهمكاري ادارات وارگانهاي دولتي ومؤسسات بين اللملي .

*‌ رشد و توسعه  هماهنگی  و همکاری با ادارات دولتی ذیدخل و نهاد های بین المللی مانند: UNHCR, IOM, ILO, WFP, UNDP, NRC, US Embassy

بادرنظرداشت مفاهيم فوق ، اين وزارت تااكنون يك رشته فعاليت هاي مزيدوچشم گيرراانجام داده است ، كه بطوراجمالي اجراآت عمده واساسی ، قابل ملاحظه، ملموس و مشهود آنرا میتوان چنین برشمرد :

1 - مساعد ساختن پروسه عودت داوطلبانه ، مصؤن ، باعزت ، تدریجی و هم قابل جذب مهاجرین ، طبق فرمان شماره (297) مؤرخ  13/ 3/1381 رياست اداره مؤقت وبا همكاري همه جانبه كميشنري عالي ملل متحد در امور پناهنده گان ، از کشورهای میزبان ، تااكنون به تعداد اضافه از (5800000) پنج مليون وهشت صدهزار .

2 - جابجائی بيشتراز(150000) يكصد وپنجاه هزاربیجاشده داخلی به كمك مؤسسه (آي او ام ) وسايرمؤسسات همكار به محلات اصلی شان.

3 – ایجاد (62) شهرک عودت کننده گان و توزیع نمرات رهایشی زمین جهت اعمار سرپناه برای عودت کننده گان و بیجا شده گان داخلي طبق فرمان شماره (104) مؤرخ 15/9/1384 رياست جمهوري اسلامي افغانستان ازطریق کمیسیون های تثبيت مستحقین و توزیع زمین در مرکز و ولایات.

4 - اعماروتوزيع شلتربراي فاميل هاي عودت كننده كه بيشترين آسيب پذيري را داشتند.

 

5 - رسيدگي به مسايل حقوقي مختلف عودت كننده گان ، ازطريق مراجع ذيربط.

6 - معرفي  داوطلبان ادامه تحصيل شان به وزارت هاي مربوطه .

7- عقد پروتوکول های دو جانبه وسه جانبه با کشور های میزبان و کمیشنری ملل متحد در امور پناهنده گان و به خصوص کشور های پاکستان و ایران که بیشترین رقم مهاجرین افغان را داشتند و هنوز دارند.

 

*  دربخش اصلاحات وريفورم :

بعد از مواقتنامه ماه جوزا (1387) فی مابین وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مبنی بر تطبیق پیشنهاد مرحله دوم اصلاحات وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان ابتدا ریاست منابع بشری در سال 1388 شامل پروسه اصلاحات سیستم رتب و معاش گردید.

متعاقبآ بعد از موافقتنامه در سال 1390 فی مابین وزارت امورمهاجرین و عودت کننده گان وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی ، این وزارت عملا در سال 1391 پروسه اصلاحات به سیستم جدید رتب و معاش را آغاز کرد و برای (1000) بست تشکیل منظور شده این وزارت ، لوایح وظایف بست ها را ترتیب و مشخص نمود و برای هر کدام بست کود جداگانه و مشخص در نظر گرفته شد.

طی همین سه سال استخدام در بست های کمبود از طریق رقابت آزاد به اساس اصل شایسته سالاری بدون تبعیض صورت گرفته که در نتیجه الی اکنون (199) بست خالی (کمبود) از طریق رقابت آزاد را تکمیل و ایت پروسه ادامه دارد.

بخاطر ارتقا ظرفیت کارمندان ریفورمی (9) برنامه کورس های آموزشی ارتقا ظرفیت در کتگوری های مختلف دایر و برنامه های متنوع آموزش داده شده است . که در نتیجه الی اکنون (217) تن کارمند تحت پوشش ارتقای ظرفیت قرار گرفته اند.

تامین استراتیژی این وزارت در پرتو تحقق اصلاحات اداری و خدمات ملکی:

وزارت امور مهاجرین با داشتن یک استراتیژی و پالیسی ویژه بمنظور حل قضایای مهاجرین و عودت کننده گان و بیجا شده های داخلی افغان منطبق بر پنج اولویت کاری استراتیژیک مربوطه ، اینک طرح اصلاح اداری و خدمات ملکی را با درنظرداشت منافع علیای ملی در کشور پبشنهاد مینماید که بدون شک با تطبیق این روند اصلاحی در چارچوب این اداره حافظ منافع حیات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی خانواده های مهاجر ، عودت کننده و بیجاشده داخلی و هم ایفای یکرشته خدمات موثر دیگر ، شالوده یک تشکیل سنجیده شده توام با پذیرش استعداد ها و ظرفیت های مسلکی و تخنیکی را ریخته  است که با عملی ساختن این تشکیل پلانیزه شده ، اهداف و مقاصد استراتیژیک این وزارت بگونه موثر آن تحقق پذیرفته ، زمینه های باز تر و گسترده تر برای پیاده سازی اصلاحات اداری و بازسازی خدمات ملکی در این اداره فراهم  آمده و بدینگونه آرام آرام ، این اداره از این حالت موجود در راستای عرضه خدمات موثر انسانی به سود کتله های مهاجر ، عودت کننده و بیجا شده های داخلی گام برمیدارد و روند بازگشت داوطلبانه و تدریجی افغانها ، استقرار مجدد و اسکان ابتدایی آنها ، حمایت های حقوقی ، تامین کاریابی و اشتغال زایی آنها در محلات اصلی زیست شان مساعدت گردیده و بلاخره زمینه تشریک آنها در پروسه بازسازی حیات اجتماعی و اقتصادی خود آنها و عمران وطن شان افغاسنتان فراهم می آید .

دید گاه ، ماموریت و هدف  وزارت امور مهاجرین:-

 الف: دیدگاه:

تامین زمینه بازگشت داوطلبانه و تدریجی پناه جویان ، مهاجرین و بیجا شده گان داخلی ، تحقق شرایط مطمین معیشتی و حقوقی جهت استقرار مجدد آنها به مساعی مشترک ارگان های ذیربط دولتی و نهاد های بین المللی .

ماموریت :

·     وزارت امور مهاجرین بر بنیاد اهداف استراتیژیک خود سعی میورزد تا به افغانهای عودت کننده و بیجا شده داخلی در کشور ، زمینه اسکان و استقرار مجدد ابتدایی توام با حمایت های حقوقی ، فرصت های کاریابی و اشتغال زایی  و آموزشهای حرفوی ، تخنیکی را در محلات اصلی زیست شان فراهم نماید.

·     اینوزارت مکلفیت خود میداند تا بر بنیاد تفاهمات با کشور های میزبان و کمیشنری عالی ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت زمینه برگشت افغانها را چی از کشور های همجوار و چی غیر همجوار بر بنیاد اصل عودت داوطلبانه ، تدریجی و مصوون و با عزت فراهم نماید.

·     در نتبجه مساعدت های پس از عودت ، اینوزارت تلاش می ورزد تا بخاطر ادغام میلیونی های عودت کننده/بیجاشده های داخلی شرکت فعال آنها را در پروسه بهسازی و بازسازی محلات زیست شان و ثبات حیات اجتماعی- اقتصادی آنها و بلاخره عمران کشور  شان ، افغانستان تامین نماید.

·     جلب همکاری و هماهنگی های کاری  ادارات دولتی ذیربط و نهاد های بین المللی مانند  UNHCR  و IOM در روند عرضه خدمات پس از عودت در محلات زیست آنها.

·         راه اندازی پروسه رقابتی بخاطر تقرر مامورین و در نتیجه استخدام و پذیرش کارمندان مجرب و لایق

·         در کنار حل دانمی مسله اسکان ، تامین ارتقای ظرفیت آنها نیز در اولویت های کاری این وزارت پنداشته می شود.

·       جلب و جذب مساعدت های مالی و تخنیکی از طریق تدویر ملاقاتها ، کنفرانسها ، و تفاهمات حسن نیت با افراد ، ادارات و نماینده گیها ی داخلی و خارجی

·     عطف بیشترین توجه در عملی ساختن اولویت های پنجگانه اینوزارت به شمول عودت داوطلبانه و تدریجی افغانها ، حمایت های حقوقی آنها ، حل معضله کاریابی و آموزش های حرفوی ، استقرار مجدد و اسکان ابتدایی آنها و بلاخره ارتقای ظرفیت های شان ایجاد ساختار های زیربنایی مانند : کلنیک ، مکتب ، پل و پلچک ، مسجد و پارک ، منابع آبی ، سرک و سایر تسهیلات لازمه در محلات رهایشی آنها به همکاری برخی از ادارات دولتی ذیربط و نهاد های بین المللی در کشور

هدف  :

تامین زمینه  عودت داوطلبانه با عزت ، تدریجی مهاجرین  ، استقرار  و ادغام   مجدد آنها، تامین ارتقای ظرفیت و حل مشکل کاریابی و آموزش های حرفوی آنها و مساعدت مبنی بر حمایت از حقوق و امتیازات آنها در مطابقت  با قوانین ملی و  بین المللی  (  اعلامیه جهانی حقوق بشر،  کنوانسیون   های  بین المللی 1951  ، پروتوکول 1967 و میثاق های جهانی و  موافقتنامه  های  سه  جانبه  دولت افغانستان با کشور های  میزبان  و کمیشنری  عالی  ملل  متحد در امور پناه گزینان ) .

مقاصد:

وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان بخاطر نیل به اهداف استراتیژیک مربوطه سعی مینماید تا اینکه:

·     حل مشکل بی سرپناهی و استقرار مجدد و اسکان دایمی خانواده های عودت کننده و بیجا شده های داخلی با تکیه به فرمان 104 دولت افغانستان مبنی بر ایجاد شهرکها با استفاده از املاک دولتی به همکاری نزدیک ادارات دولتی ( وزارتخانه های زراعت ، انکشاف شهر ، انکشاف دهات ، و مالیه .

·     بخاطر فراهم آوری ساختار های زیر بنایی مانند : آب ، سرک ، پل و پلچک ، کلینک و مکتب ، مدرسه و پارک ، مسجد و ترانسپورت ، پوسته امنیتی به کمک وزارتخانه های صحت ، معارف ، داخله ، حج و اوقاف و ترانسپورت )

·     حل مشکل کاریابی و اشتغال زایی ، ارتقای ظرفیت و تهیه آموزش های حرفوی و تخنیکی به خانواده ها  تحت برنامه مشترک این وزارت باوزارت کار و امور اجتماعی ، سازمان بین المللی کار ، کمیشنری ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت .

·     تامین و تداوم پروسه عودت داوطلبانه و تدریجی افغانها و رسیده گی به حمایت های حقوقی آنها تحت برنامه مشترک و همکاری کمیشنری ملل متحد ، سازمان بین المللی مهاجرت ، وزارت خارجه کشور ، سفارتخانه های و آتشه های مهاجرین خصوصا در دو کشور همسایه ایران و پاکستان .

برنامه های استراتیژیک اینورازت :

·         حل مشکل بی سر پناهی عودت کننده ها و بیجاشده های داخلی.

·         تامین کمک های شلترجهت باز سازی منازل رهایشی و اعمار آن برای خانواده های بیشترین آسیب پذیر.

·         تامین زمینه کاریابی و اشتغال زائی و تهیه آموزشهای حرفوی و تخنیکی به مهاجرین ،عودت کننده ها و بیجاشده های داخلی.

·         حل مطالبات حقوقی آنها طبق قوانین   نافذه ملی و یین المللی.

·         ارتقای ظرفیت های کاری چه در داخل وزارت و چه هم میان افراد عو دت کننده و بیجا شده داخلی 

·     تشخیص  افراد  دارای   حرفه ها و مسالک  در  بین  مهاجرین چی  در  کشور های دوست  میزبان مانند: ایران ،  پاکستان و هم سایر کشور ها  و چی میان عودت کننده گان  درکشور اصلی شان افغانستان و اتخاذ   تدابیر   جهت گماشتن  شان به کار و اشتغال در محلات زیست شان  .

·         اتخاذ تدابیر جهت کاهش آسیب پذیری عودت کننده ها و بیجا شده های داخلی در حالات بروز حوادث طبیعی و غیر طبیعی

·     رشد و توسعه  هماهنگی  و همکاری با ادارات دولتی ذیدخل و نهاد های بین المللی مانند: UNHCR, IOM, ILO, WFP, UNDP, NRC, US Embassy

برنامه های استراتیژیک  دارای  اولویت :

·     تامین زمینه  باز  گشت داوطلبانه ، مصؤن   وبا عزت  ،   تدریجی    و قابل جذب  مهاجرین افغان به کشور شان  و تایید این اصل در توافقنامه های سه جانبه میان دولت افغانستان ، کشور های میزبان و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناه گزینان 

·         انکشاف و افزایش شهرک ها از 57 به 100 و ارتقای نمرات رهایشی از300.000 یه 500.000.

·     تهیه ساختار های زیر بنائی معیشتی شهرک ها مانند سرک، اب،کلینک ،مکتب ، پل وپلچک   و تامین   خدمات اساسی و اجتماعی در آن.

·         اجرای خدمات شلتر   برای 100.000 فامیل آسیب پذیر عودت کننده و بیجاشده داخلی فاقد سرپناه در محلات زیست شان     .

·     انکشاف زمینه های کاریابی برای عودت کننده ها و بیجاشده های داخلی دارای مهارت و قابلیت های مسلکی و تامین اموزش های حرفوی و تخنیکی برای خانواده ها بمنظور دسترسی به کار و مشغله در محلات زیست اصلی شان در همکاری وزارت کار و امور اجتماعی و سایر نهاد های بین المللی ذیربط

·         استقرار مجدد 120.000 بیجاشده داخلی   در محلات زیست اصلی شان.

·     حل مطالبات حقوقی   عودت کننده ها   و بیجاشده های داخلی در همکاری با ارگان های ذیربط ملی و موسسات بین المللی حافظ حقوق بشر.

برای دسترسی به نتایج متوقعه فوق الذکر الی سال 2010 ، این وزارت ، تحقق استراتیژی مربوط  را و وابسته به عناصر ذیل میداند :

·         داشتن ظرفیت لازم برای طرح و پلانگذاری ، نظارت و اداره موثر در محلات مورد نظر .

·         داشتن قابلیت کاربرد موثر از منابع و ظرفیت های موسسات همکار و مجامع بین المللی .

·         ارتقای سهمگیری و حمایت مردم محل در تطبیق موثر برنامه های مورد نظر .

·         تامین هماهنگی کاری میان ادارات  در مرکز و ولایات .

·         جلب و جذب مساعدت های مالی و تخنیکی کشور های دونر در سطوح ملی و بین المللی .

البته ، با داشتن عناصر فوق می توانیم در عرصه تحقق  استراتیژی این وزارت گام های موثر برداریم . زیرا در موجودیت ظرفیت های فوق ، این وزارت میتواند در تطبیق برنامه های مربوط به سهولت های کافی دست یابد ، و همچنان با دادن آگاهی های لازم فنی و مسلکی و اجتماعی به اهالی میتوان از طریق سکنه شهرکها ، محلات رهایشی را انکشاف داده ، بازار و مارکیت های کار را ایجاد  و در صفائی و آبادی بیشتر ساحات مساعدت نمود.  که این تشریک مساعی  وهمگانی بتدریج جلو ناامنی و فساد را در محلات گرفته ، خود کفائی اهالی را ارتقا بخشیده  و معیشت دایمی آنها را ضمانت نموده و راه را برای از بین بردن  فقر و تنگدستی و بیکاری در میان مردم باز مینماید ،وهم  کار و اشتغال زایی و آموزش های حرفوی میان مردان و زنان تقویت میابد .  مساعدت های بیشتر موسسات ملی و بین المللی در تهیه سایر خدمات چون مکتب ، کلنیک جلب شده ، مشکلات محیط زیست و عدم تساوی میان مرد و زن در محلات از میان رفته ، عواید مردم از طریق توصل به کار و حرفه ارتقا مینماید

 

احصايه ها

احصایه - 2014

در افغانستان
پناهنده 37
پناهجو 12
عودت کننده گان   M 5,8
بیجاشدگان داخلی 8,54310
عودت بیجاشدگان داخلی 7,225
افراد بی  وطن 0
متفرقه 0
مجموع جمعیت مورد نظر 67,332
از افغانستان
پناهنده 2,887,123
پناهجو 30,412
عودت کننده گان M 5,8
بیجاشدگان داخلی 8,54310
عودت بیجاشدگان داخلی  7,225
متفرقه 0
مجموع جمعیت مورد نظر 2,984,818
     

 

داوطلبی

اعلان کاریابی