اعلاميه مطبوعاتي به مناسبت روز جهانی مهاجرت

بيست جون مطابق (31) جوزا روز بين المللي پناهنده است، يادي از اين روز تاريخي در حقيقت تجديد پيمان حمايت حقوقي از پناهنده گان مي باشد، در بحث مهاجرت جهانی، شهروندان کشور ما بی هیچ تردیدی با تأسف که رقم درشت مهاجرت را در جهان دارند، شاید در کمتر نقطه ی دنیا بتوان دید که شهروندان مهاجری حضور داشته باشند و هموطنان ما در میان آن ها نباشند، بايسته مينمايد از اين روز تاريخي و حمايتي به مثابه دفاع از حقوق پناهنده يادي نماييم، ما در حالي از اين روز يادي مينماييم كه در حدود شش ميليون هموطن عزيز ما در ديار هجرت و در غربت به سر مي برند. وزارت امورمهاجرين وعودت كننده گان در همکاری بانهادهاي همكارملي وبين المللي، بررغم موانع مالی و اقتصادی خوشبختانه توانسته است ازمجموع 5 عشاريه 7 مليون تن برگشت كننده به كشور برای 4.5 ملیون تن کمک های را فراهم کند، با آن هم برای یک آینده ی دور و مدیریت سالم تا رسیدن به هدف؛ راهبرد های روشنی، جهت پیوند زدن بدنه های دور مانده ای از جامعه به درون جامعه- به ویژه مهاجرین کشور که درخور یک زندگی آبرومند و مرفه هستند- طرح و تطبیق شده و کار برای عملی کردن فصل های دیگر آن در همکاری با دونر ها با جدیت ادامه دارد؛ براي مثال ميتوان گفت تنهاازآغازسال جاري هجري خوردشيدي تاكنون چنين كارهاي صورت گرفته است:

• نشست بين المللی جینوا به ارتباط ستراتیژی راه حل هاجهت عودت داوطلبانه‌، مهاجرین افغان ازکشورهای میزبان وادغام مجدد، پایداروحمایت ازکشورهای ميزبان كه دركشورسويس با اشتراك نماينده گان (45) كشورو(19) نهاد بین المللی ودونرها شرکت ورزیده بودند كه حدود (229) نفررااحتوامي نمودازاستراتيژي منطقه اي درمورد مهاجرين افغان حمايت كردند.

• نشست كشورهاي سازمان همكاري هاي اسلامي يا (O I C) دراواخر ماه ثورسالروان در رابطه به پناهنده گان اسلام در جهان برگزارشده بود وروي مهاجرين افغان نيزبحث هاي اميدواركننده صورت گرفت وتمامي (54) كشورعضواز ا ستراتیژی راه حل هاجهت عودت داوطلبانه مهاجرین افغان ازکشورهای میزبان وادغام مجدد، پایداروحمایت ازکشورهای ميزبان ، حمايت كردند.

• پروسه استانبول كه 14 كشوروچندين نهادبين المللي راشامل ميگردد به تاريخ 14 هم ماه جون سالروان نشست را تحت عنوان اعتمادسازي استانبول دايرگرديده بودنيزاز استراتیژی راه حل هاجهت عودت داوطلبانه مهاجرین افغان ازکشورهای میزبان وادغام مجدد، پایداروحمایت ازکشورهای ميزبان؛ حمايت كردند.

• معضل عمده واساسي كه درگذ شته هادرقسمت فاقدين مدرك (كه حضورشان درج.ا.ايران غيرقانوني عنوان ميشد) شمارشان به (1) مليون (400) هزارتن ميرسيد،باتوزيع پاسپورت از سوي كشورافغانستان ودريافت ويزه كارج.ا.ايران، دارد اين مشكل روبه حل شدن است .

• قانون مندساختن حضورشهروندان فاقدين مدرك مان دركشورج.ا.پاكستان كه شمارشان به پائينتراز (1) مليون تن ميرسدازيكماه به اين طرف وزارت امورمهاجرين وعودت كننده گان وسازمان بين المللي مهاجرت( I O M ) درافغانستان و وزارت سرحدات (مهاجرين ) ج.ا.پاكستان با سازمان بين المللي مهاجرت ( I O M ) درآن كشورروي چگونه گي ادغام دوباره اين جمع درمتن جامعه افغاني باتوجه به فراهم آوري امكانات وياهم توزيع پاسپورت ازسوي كشورمان واعطاي ويزه كارازسوي ج.ا.پاكستان كه درموارد مختلف رايزني ها جريان دارد.

• جدي ترين مشكل كه ازگذشته ها به اين طرف وزارت امورمهاجرين را رنج ميدهد معضل بيجا شده گان داخلي ويافتن راه حل هاي دايمي دراين رابطه است كه خوشبختانه بنابرهدايت جلالتمآب رئيس جمهور، جمهوري اسلامي افغانستان ، وزارت امورمهاجرين وعودت كننده گان نقش رهبري در تدوين وانكشاف پاليسي ملي براي بيجا شده گان داخلي افغانستان را برعهده گرفته است، به همين منظورقراراست (24) ماه سرطان وركشاپ مشورتي را وزارت امورمهاجرين با همكاري نهادهاي (IDMC , UNOVHA , NRC , IOM , UNHCR ) دايرنمايد،اين وركشاپ درتقويت توانائي وزارت امورمهاجرين وعودت كننده گان براي هماهنگي وبلند بردن ظرفيت نهاد هاي مربوطه وهمچنان درحمايت وحفاظت ازبيجاشده گان داخلي وكسب راه حل هاي پايدار ومتداوم براي ما كمك ميكند.

• ومهم تر از همه براي اولين بار افغانستان دارد قانون پناهنده گي خود را ميسازد كه روي ساختن اين قانون كاربه شدت جريان دارد. دركل ما درک وضعیت نا به سامان شماری از برگشت كننده گان ، بيجا شده گان داخلي ومهاجرين برون از كشوررا داريم ، و امیدواریم هشدار های جدی ما را از بابت بیجا شده گان و عودت کنندگان نهاد های همکار با وزارت مهاجرین چه در ساختار دولت و چه در برون از آن، جدی بنگارند و ما را یاری رسانند. تامابتوانیم در تمامی پروسه های کمک رسان به بيجاشده گان و عودت کنندگان کشور به عنوان خدمتگزاران اصلی و مسوول، گام های جدی برداریم و به نیاز های مشروع و مسلم آن ها در همه ی بخش ها از اسکان، تا استقرار و همه و همه پاسخ لازم بدهیم.