داوطلبیتمام داوطلبی ها

شنبه ۱۳۹۸/۴/۱ - ۱۰:۳۲ وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ناحیه 7 عقب فابریکه جنگلک
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان}در نظر دارد ، قرار داد { 78 قلم قرطاسیه باب وتونر های مختلف النوع پرنتر مورد ضرورت وزارت بابت سال مالی 1398} را به شرکت { لوژسیتکی مارچکری دارنده جواز 49690}، آدرس :چهارراهی عبدالحق شهید کابل} را به قیمت مجموعی مبلغ (2683585) دو میلیون ششصدوهشادوسه هزار پنجصدو هشتاد وپنج . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۶ - ۱۲:۲۱ واصل آباد عقب فابریکه جنگلک کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،[وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان}در نظر دارد

اخیرنمایش همه

شنبه ۱۳۹۸/۴/۱ - ۱۰:۳۲ وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ناحیه 7 عقب فابریکه جنگلک
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،{وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان}در نظر دارد ، قرار داد { 78 قلم قرطاسیه باب وتونر های مختلف . . .

بسته شده نمایش همه

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۶ - ۱۲:۲۱

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،[وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان}در نظر دارد

شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۱ - ۱۰:۱۳

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تاسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،