گزارش های ولایتی

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۷ - ۱۰:۴۳

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز 243 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز به همکاری موسسه ( ACTED و ADA) برای (243) فامیل بیجا شده ولسوالی امام صاحب

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۷ - ۱۰:۴۲

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز 100 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز به همکاری موسسه(UNHCR) برای (100) فامیل بیجا شده

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۷ - ۱۰:۴۱

ریاست امور مهاجرین ولایت بغلان 612 فامیل بیجاشده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت بغلان به همکاری موسسات(DACAAR، WFP و UNICEF) برای (612) فامیل بیجا شده

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۷ - ۱۰:۴۰

ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار 100 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت کندهار به همکاری اداره ضد حوادث برای (100) فامیل بیجا شده

شنبه ۱۳۹۸/۵/۵ - ۹:۲۳

ریاست امور مهاجرین ولایت کنر 98 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت کنر به همکاری موسسه (WFP) برای (98) فامیل بیجا شده ولسوالی وته پور این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود

شنبه ۱۳۹۸/۵/۵ - ۹:۲۱

آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا 39 فامیل بیجا شده را کمک نمود

​​​​​​​آمریت امور مهاجرین ولایت کاپیسا به همکاری موسسات (DRC،DACAR) برای (39) فامیل بیجا شده ولسوالی های تگاب و الاسای این ولایت

شنبه ۱۳۹۸/۵/۵ - ۹:۱۹

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز 582 فامیل بیجا شده را کمک نقدی نمود

​​​​​​​ریاست امور مهاجرین ولایت کندز به همکاری موسسات(IOM ، AKHA) برای (582) فامیل های بیجا شده ولایت تخار ، بغلان و از نقاط نا امن

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۱ - ۱۴:۳۰

آمریت امور مهاجرین ولایت غور 93 فامیل بیجا شده را کمک نمود

آمریت امور مهاجرین ولایت غور به همکاری موسسه(UNICEF  ) برای (93) فامیل بیجا شده قریه های (پشته نور، شرشر علیا و سفلی) این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود