گزارش های ولایتی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۲۹ - ۱۳:۲۵

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز به 149 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز به همکاری موسسه (ORD) برای (149) فامیل بیجا شده مناطق

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۲۹ - ۱۳:۲۲

ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان 44 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت لغمان به همکاری موسسه (ACTED) برای (44) فامیل

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۲۹ - ۱۳:۲۰

ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار 100 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار به همکاری موسسات

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۲۹ - ۱۳:۱۷

ریاست امور مهاجرین ولایت فراه 681 فامیل بیجا شده را مساعدت نقدی نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت فراه به همکاری ادارات (WFP، ریاست مبارزه با حوادث) برای (681) فامیل

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۲۹ - ۱۳:۱۵

آمریت امور مهاجرین ولایت سرپل 89 فامیل بیجا شده را کمک نمود

آمریت امور مهاجرین ولایت سرپل به همکاری موسسات بین المللی برای (89) فامیل بیجا شد

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۷ - ۱۰:۵۰

ورکشاب دو روزه تدوین پلان تطبیقی ملی پالیسی ملی بیجاشده گان در بلخ برگزار شد

این کارگاه آموزشی به اشتراک محمدبشیر توحیدی معاون امور اجتماعی و فرهنگی والی بلخ، مسئولان حکومت محلی آن ولایت و نماینده دفتر ویلت هونگر هیلفه (WHH) و مشاوران وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در امور بیجاشده ها دایر شد.

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۷ - ۱۰:۴۸

تیم فوتبال شهرک مهاجرین باریک آب با مکتب بگرام مسابقه دوستانه برگزار کردند

تیم فوتبال لیسه شهرک مهاجرین باریک آب با مکتب بگرام ولایت پروان مسابقه دوستانه فوتبال برگزار نموده که تیم شهرک مهاجرین باریک آب با شش گول تیم مقابل را شکست داده و پیروز شدند.

دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۷ - ۱۰:۴۳

ریاست امور مهاجرین ولایت کنر 102 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت کنر به همکاری موسسه( IMC) برای (102) فامیل بیجا شده