گزارش های ولایتی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۳:۱۰

ریاست امور مهاجرین جوزجان 108 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان به همکاری موسسه(WFP) برای (108) فامیل بیجا شده ولایات فاریاب و سرپل و ولسوالی های این ولایت

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۳:۷

ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار 211 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت ننگرهار به همکاری موسسات(WFP، UNHCR، WAW ) برای (211) فامیل بیجا شده که در اثر جنگ

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۱۱:۴۷

ریاست امور مهاجرین ولایت کنر 44 فامیل بیجا شده را کمک نمود

​​​​​​​ریاست امور مهاجرین ولایت کنر به همکاری موسسه(DACAR) برای (44) فامیل بیجا  شده این ولایت که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۱۱:۴۶

آمریت امور مهاجرین ولایت غور 116 فامیل بیجا شده را کمک نمود

​​​​​​​آمریت امور مهاجرین ولایت غور به همکاری ادارات (ACF، UNICEF ، ریاست انکشاف دهات و  اداره مبارزه با حوادث) برای (116) فامیل بیجا شده ولسوالی های (دولینه، دولتیار، چهار سده و قریه پشت نور) که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و در مرکز و نقاط امن این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز چهار شنبه، مورخ 22 جوزا سال روان کمک های نقدی و غیر نقدی توزیع نمود.

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۱۱:۴۳

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز 90 عودت کننده و بیجا شده را مساعدت نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز به همکاری موسسات(ACTED،DACAAR،IOM) برای (90) عودت کننده فاقد مدرک که از کشورهای همسایه عودت نموده بود و بیجا شدگان که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود و  در مرکز این ولایت جابجا شده بود، بعد از بررسی و سروی روز پنجشنبه، مورخ 23 جوزا سال روان کمک نقدی و غیر نقدی توزیع نمود.

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۳ - ۱۲:۷

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز 612 فامیل عودت کننده و بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت کندز به همکاری همکاری موسسه(IOM، WFP) برای (612) فامیل عودت کننده  فاقد مدرک که از کشورهای همسایه عودت نموده بود و بیجا شدگان که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده بود

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۳ - ۱۲:۵

ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان 30 فامیل بیجا شده را کمک نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت جوزجان به همکاری افراد خیر به تعداد (30) فامیل مستحق بیجا شده را که در اثر جنگ و نا امنی بیجا شده

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۱۳ - ۱۲:۴

ریاست امور مهاجرین ولایت تخار 64 فامیل عودت کننده را مساعدت نمود

ریاست امور مهاجرین ولایت تخار به همکاری موسسه(IOM) برای (64) تن عودت کنندگان اجباری که از کشورهای همسایه عودت نموده بود