لایحه وظایف آمر امورمهاجرین زابل

ali_hamta
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱/۲۱ - ۱۴:۱۴
لایحه وظایف پست­ های خدمات ملکی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

 

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

آمر امور مهاجرین

بست:

3

وزارت یا اداره:

امور مهاجرین و عودت کننده گان

موقعیت پست:

ولایات (             زابل           )

تعداد پست:

 

گزارشده به:

معین مالی و اداری

گزارش­گیری از:

از کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ بازنگری:

09/08/1397

..........................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: کنترول و نظارت از تطبیق برنامه های تعین شده و اهداف دارای اولویت ملی در امورعودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی.

..........................................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف اداره.
 2. تأمین ارتباط و هماهنگی با ادارات مماثل دولتی بمنظور ایجاد میکانیزم موثر و مساعی مشترک رسیده گی به وضعیت عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی.
 3. فراهم نمودن تسهیلات درجمع آوری، مطالعه، تحلیل وتجزیه مینوت های مجالس کمیته های همآهنگی وارائه فیدبک به آنها در همکاری با ریاست های مرکزی وزارت.
 4. مطالبه راپورکاری از عملکرد بالای اهداف قبلاً پلان شده از شعبات ذیربط بمنظور تهیه گزارش به مقام وزارت.
 5. اتخاذ تدابیر بمنظور بهبود کیفیت در بخش ادغام مجدد عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی در هماهنگی با نهادهای ذیدخل.
 6. طرح میکانیزم ها ورهنمودها ی تطبیقی بمنظوربهبود امورادغام مجدد عودت کننده گان وبیجاشده گان داخلی در مطابقت با اهداف دولت .
 7. پیشبینی نیازمندی های مالی سال پیشرو و طرح مسوده ضرورت های مالی غرض ارسال و طی مراحل بعدی به مرکز وزارت.
 8. ارایه معلومات از چالشها ازمشکلات کاری که فراه راه اداره مربوط ایجاد میشود به مقامات ذیصلاح وشرکای کاری.
 9. کنترول و نظارت از توزیع مساعدت ها به همکاری نهادهای ذیدخل در حالات اضطرار بمنظور رسیده گی شفاف و مشکلات ناگهانی به بیجاشده گان داخلی و عودت کننده گان.
 10. تأمین ارتباط و هماهنگی با نهادهای حقوقی بمنظور تبادل تجارب و حمایت از حقوق عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی.
 11. ارجاع مطالبات حقوقی عودت کننده گان و بیجاشده گان داخلی به نهاد های ذیربط جهت رسیده گی به آن.
 1. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات درمطابقت با قانون سپرده میشود جهت تسریع اجراأت.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد,7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد, حقوق و علوم سیاسی, اداره عامه, پالیسی اداره عامه, اداره و تجارت, علوم اجتماعی, حکومتداری, مدیریت عمومی, جامعه شناسی, روانشناسی, انجنیری, ادبیات, ژورنالیزم, روابط بین الملل و سایر رشته های مرتبط.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه ویا تخصصی امور هماهنگی, ارتباطات, پالیسی سازی و پلانگذاری, امور مهاجرین و عودت کننده گان و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل دو سال برای لیسانس.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

فورمه در خواستی کارکنان خدمات ملکی    Download

email:recruitment@morr.gov.af