تفاهمناهه ها

# اسم فایل داونلود فایل
۱ تفاهمنامۀ عقد شده میان افغانستان ، انگلستان ، ایرلند شمالی (UK)،و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان (UNHCR). Download
2 تفاهمنامه افغانستان با جمهوری فنلند Download
3

امضاء تفاهمنامه با وزارت کار امور اجتماعی بمنظور اشتغال زایی به عودت کنندگان

 

Download
 

تفاهم نامۀ سه جانبه میان دولت افغانستان ، دنمارک و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان

 

Download
  تفاهنمامه افغانستان با آلمان Download
  تفاهمنامه افغانستان ،سویs و UNHCR Download
  تفاهمنامه افغانستان ناروی و unhcr Download
  تفاهمنامه افغانستان هالند و unhcr Download
  تفاهمنامه افغانستان فرانسه و unhcr Download
  تفاهنامه افغانستان سویدن و unhcr Download
 

تقاهمنامه همکاری باموسسه RRAA

 

Download
 

تفاهمنامه همکاری با موسسه پلان گذاری افغان

 

Download
  تفاهنمامه ما موسسه اکبر Download
 

تفاهمنامه همکاری با کمیته رفاه مناطق مرکزی افغانستان

 

Download
 

تفاهمنامه همکاری با مرکز بین المللی انکشاف پالیسی مهاجرت

 

Download
 

تفاهمنامه همکاری با موسسه احیای مجدد و توسعه امور اجتماعی زنان

 

Download
 

تفاهم نامه همکاری با موسسه نهاد همبستگی

 

Download
 

تفاهمنامه میان وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و وزارت امور زنان

 

Download
 

راهکار مشترک برای آینده میان جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه اروپا پیرامون مسایل مهاجرت

 

Download
 

امضاء تفاهمنامه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با وزارت امور رسیدگی به حوادث

 

Download
 

امضاء تفاهمنامه وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با موسسه ادرا در بخش کمک های زمستانی برای بیجاشدگان

 

Download
 

تفاهمنامه همکاری با موسسه کمک های انکشافی (ORD

 

Download
 

تفاهمنامه همکاری با موسسه تعلیم و تربیه زنان برای فردای بهتر

 

Download
 

تفاهمنامه همکاری با موسسه مطالعات عامه افغانستان

 

Download
 

تفاهمنامه همکاری با موسسه NCRO

 

Download