اطلاعیه !

sadam_morr
اطلاعیه

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل _ افغانستان

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ازتمام داوطلبان دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (پروژه تحکیمات امنیتی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان از بابت سال مالی 1398) اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوط را از طریق فلش دیسک از آمریت تدارکات این وزارت بدست آورده،آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر الی بیست ویکم روز تقویمی به ساعت (10:00) قبل از ظهر در تالار جلسات وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان واقع واصل آباد آفر گشایی صورت میگرد آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر طوریکه در شرطنامه درج است اخذ میگردد.

داوطلبی های بیشتر...

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۳ کابل افغانستان
Background image

اعلان داوطلبی

وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ازتمام داوطلبان دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی (پروژه تحکیمات امنیتی وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان) که قبلاً پروژه فوق الذکر الی تاریخ 09 / 03 / . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۱۰:۰ کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه!

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،[وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان}در نظر دارد ، قرار داد { پروژه پرزه جات مورد ضرورت وسایط فعال . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۶ - ۱۲:۲۱ واصل آباد عقب فابریکه جنگلک کابل افغانستان
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

بدینوسیله به تاسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،[وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان}در نظر دارد

بازگشت به داوطلبی ها