احصاییه

احصاییه عودت کنندگان وبی جا شده ها ازماه مارچ  الی 14 می 2019 ، مطابق 9 حمل الی 24ثور 1398

 

 

عودت کنندگان:

 

در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه اﭘﺮﯾﻞ 2019 در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود 59417 ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎي اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮز ﻫﺎي ﻣﯿﻠﮏ، اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ ﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪك و ﺗﻮرﺧﻢ و 1025 ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺪان ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﺑﻪ و ﻃﻦ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داراي ﻣﺪرك در ﺳﺎل 2019 از اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ 2687 ﻧﻔﺮ و ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرك ﺑﻪ 158216 ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺎل 2019 ﺑﻪ 165529 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ 87395 ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت اﺟﺒﺎري و 78134 ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت داوﻃﻠﺐ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﺎل 2002 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن 9830743 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ:

 

در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه اﭘﺮﯾﻞ 2019 در ﺣﺪود 53536 ﻧﻔﺮ از اﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه اﻧﺪﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ از وﻻﯾﺎت ﮐﻨﺮﻫﺎ، ﻓﺎرﯾﺎب، ﻫﻠﻤﻨﺪ، ﺑﻠﺦ، ﻓﺮاه، ﺑﺎدﻏﯿﺲ، ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر، ﮐﻨﺪز و ﺗﺨﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت 616 ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺣﺪود 11187 ﻓﺎﻣﯿﻞ از ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي ﻋﺎﺟﻞ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل 2019 ﺑﻪ 282282 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و 8281 ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 

احصاییه عودت کنندگان وبی جا شده ها در جریان ماه مارچ 2019 ، مطابق  10  حوت 1397 الی9حمل1398

 

 

   ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

 

           در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه ﻣﺎرچ 2019 در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود 40153 ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎي اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮز ﻫﺎي ﻣﯿﻠﮏ، اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ ﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪك و ﺗﻮرﺧﻢ و 1485 ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺪان ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﺑﻪ و ﻃﻦ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

          ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داراي ﻣﺪرك در ﺳﺎل 2019 از اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ 621 ﻧﻔﺮ و ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرك ﺑﻪ 100865 ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و به این ترتیب ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺎل 2019 ﺑﻪ 105087 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ 53691 ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت اﺟﺒﺎري و 51396 ﻧﻔﺮ ﺑﺼﻮرت دواﻃﻠﺐ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﺎل 2002 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن 9770301 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

    ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ:

 

           در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه ﻣﺎرچ 2019 ﺣﺪود 30681 ﻧﻔﺮ از اﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه اﻧﺪﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ از وﻻﯾﺎت ﺗﺨﺎر، ﻓﺮاه، ﻓﺎرﯾﺎب، ﺑﻠﺦ، زاﺑﻞ، ﮐﻨﺪز، ﺧﻮﺳﺖ و داﯾﮑﻨﺪي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت 3 ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺣﺪود 6210 ﻓﺎﻣﯿﻞ از ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي ﻋﺎﺟﻞ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ وبه این ترتیب ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل 2019 ﺑﻪ 228746 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و 3969 ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 

احصاییه عودت کنندگان وبی جاشده ها در جریان ماه فبروری 2019، مطابق 12 دلو الی9  حوت 1397

ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن:

            در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه ﻓﺒﺮوري 2019 ، ﺣﺪود 25561 ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﻮر ﻫﺎي اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮز ﻫﺎي ﻣﯿﻠﮏ، اﺳﻼم ﻗﻠﻌﻪ ، ﺳﭙﯿﻦ ﺑﻮﻟﺪك و ﺗﻮرﺧﻢ و 1265 ﻧﻔﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺪان ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﺑﻪ و ﻃﻦ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اند ویکتعداد آﻧﻬﺎ ﺗاز جانب ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

            ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داراي ﻣﺪرك در ﺳﺎل 2019 از اﯾﺮان و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ 182 ﻧﻔﺮ و ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرك ﺑﻪ 61151 ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و به این تر تیب ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎ درجریان ﺳﺎل 2019 ﺑﻪ 63449 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ 32260 ﻧﻔﺮ طور اﺟﺒﺎري و 31189 ﻧﻔﺮ دواﻃﻠﺐ ﻋﻮدت ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.

           ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻋﻮدت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺳﺎل 2002 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن 9728663 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ:

           در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎه ﻓﺒﺮوري 2019 ﺣﺪود 26810 ﻧﻔﺮ از اﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ از ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﯿﺠﺎﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ از وﻻﯾﺎت ﺑﺎدﻏﯿﺲ، ﻫﻠﻤﻨﺪ، ﮐﻨﺪز، ﻓﺎرﯾﺎب، ﻓﺮاه، ﺑﻠﺦ، ﻧﻮرﺳﺘﺎن، ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر، ﺳﺮﭘﻞ و ﮐﻨﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

          در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت 557 ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده و ﺣﺪود 8033 ﻓﺎﻣﯿﻞ از ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي ﻋﺎﺟﻞ ﻧﻬﺎد ﻫﺎي ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ.

          به این تر تیب ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺠﺎ ﺷﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ در ﺳﺎل 2019 ﺑﻪ 198065 ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و 3948 ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.